หลักสูตรอบรม 2564

หลักสูตรอบรม 2564

การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ยังคงเป็น “เครื่องมือที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง” ในการบริหารงานองค์กร เพราะนอกจากจะใช้เพื่อสื่อสารเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้ว การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ยังมีหน้าที่

 • เผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวขององค์กร
 • เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชน์
 • สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่น
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของผู้บริหาร
 • ป้องกันความเข้าใจผิดต่อการดำเนินงานขององค์กร
 • แก้ไขความเข้าใจผิด และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • บรรเทาความรุนแรงของวิกฤตการณ์

และโดยเฉพาะในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในสังคม นับเป็น “โอกาส” ให้องค์กรต่าง ๆ มีช่องทางของตัวเองในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องผ่าน Gate keeper ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับบทบาทตัวเองจากนักประชาสัมพันธ์ไปสู่ความเป็น “นักสร้างคอนเทนต์” เพื่อให้องค์กรสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 วัตถุประสงค์ของการจัดทำหลักสูตรอบรม

 1. เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 2. เพื่อให้บุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สามารถประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้าง รักษา และยกระดับภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในการทำงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรให้กับหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม

ปรัชญาและแนวคิดในการจัดอบรม

 1. วิชาการผสานมืออาชีพ โดยวิทยากรของบริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ล้วนเป็นมืออาชีพผู้ปฏิบัติงานในสายงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และสื่อมวลชน ทั้งที่อยู่ในสายงานวิชาการและสายงานปฏิบัติ แนวทางการอบรมจึงมุ่งให้ “หลักการทฤษฎี” ผสมผสานกับ “การนำไปประยุกต์ใช้” เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
 2. การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal Education) เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความสมัครใจของผู้เรียน และใช้วิธีการกำกับตนเอง
 3. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Andragogy) โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ คุณค่า และความหมายของการทำงานในสายงาน ร่วมกันแบ่งปัน เรียนรู้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการอบรม โดยวิทยากรเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเสริมสร้างความรู้ ตามความต้องการของผู้เข้าอบรม
 4. บรรยากาศในการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ โดยเปลี่ยนจากการอบรมแบบ Classroom เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงสนทนา (Dialogue)

โครงสร้างหลักสูตรอบรม แบ่งเป็น  

ขั้นพื้นฐาน  เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ การตลาด และสื่อสารองค์กรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ขั้นสูง  เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ที่มีประสบการณ์) หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น และระดับกลาง ด้านประชาสัมพันธ์ การตลาด และสื่อสารองค์กรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรรวบรัด  เหมาะสำหรับสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนจบมาในสาขานิเทศศาสตร์ แต่ต้องรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

 * โดยทุกหลักสูตรได้รับการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ *

หลักสูตรอบรมประชาสัมพันธ์ ปี 2564 คลิก !

อบรมกลยุทธ์ด้านแบรนด์องค์กร

อบรมกลยุทธ์ด้านแบรนด์องค์กร

อบรมกลยุทธ์ด้านแบรนด์องค์กร

      เมื่อพูดถึงแบรนด์ หลายองค์กรมักนึกถึงการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ การใช้สี หรือการจัดอีเว้นท์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ หลายองค์กรใช้เงินลงทุนจำนวนมากเพื่อเปลี่ยนสีและโลโก้ แต่สิ่งเหล่านั้นกลับไม่ได้สร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นให้ผู้บริโภคแต่อย่างใด

ที่เป็นเช่นนั้น เพราะแบรนด์ขององค์กรประกอบด้วยมิติที่หลากหลาย การจดจำได้นั้นขึ้นอยู่กับการมองเห็น การถ่ายทอดคุณค่าขึ้นอยู่กับการสื่อสาร และความจงรักภักดีขึ้นอยู่กับความประทับใจในการให้บริการและแก้ปัญหาให้ลูกค้า

หลักสูตรกลยุทธ์ด้านแบรนด์องค์กรจึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในเรื่องแบรนด์ การวิเคราะห์ที่ถูกต้อง และวางแผนสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์ให้องค์กรอย่างแท้จริง

วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ด้านแบรนด์องค์กร แบบครบทุกมิติ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในเรื่องแบรนด์อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์แบรนด์องค์กรของตัวเองได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนด และออกแบบการสื่อสารแบรนด์ได้อย่างครบวงจร

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
 2. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด

เนื้อหาหลักสูตร

 • แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่ว่าด้วยแบรนด์
 • วิเคราะห์แบรนด์องค์กร
 • การวางกลยุทธ์ด้านแบรนด์
 • Value, Commitment, positioning, attribute, image, benefit, identity
 • Tangible and Intangible asset
 • การสื่อสารแบรนด์

ระยะเวลาการอบรม

      1 วัน

วิทยากร

อ.วาทิต ประสมทรัพย์ นักวิชาชีพ และที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

วาทิต มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้กับภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ การใช้สื่อ New media ตลอดจนการสื่อสารในภาวะวิกฤต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามเรื่อง In-House Training

โทร. 0635366995 , 0659658253

ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม
ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม

ปัญหาของการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ และแนวทางแก้ไข

เราทราบกันดีว่าระบบราชการไทย มีข้อจำกัดต่าง ๆ มากมาย แม้ว่าเราจะมีบุคลากรเก่ง ๆ มากมายเท่าใดก็ตาม แต่หากต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดอันมากมายมหาศาลเหล่านี้ ย่อมทำให้เขาเหล่านั้นไม่สามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่

Continue reading

5 ปัญหาของการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์

ก่อนที่จะกดชัตเตอร์ ต้องคิดเสมอว่า “ถ่ายเพื่ออะไร” จะเอาไปใช้ประโยชน์อะไร 

Continue reading

หน้าที่ของฝ่ายสื่อสารองค์กร

สื่อสารองค์กร เป็น “หน้าที่” ที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำเพื่อสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ขององค์กรออกไป ในขณะที่คำว่า “ประชาสัมพันธ์ นั้น เป็น เป้าหมาย คือ เราสื่อสารองค์กรออกไปเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน

Continue reading

การปรับตัวของนักประชาสัมพันธ์ในยุค Social Media ครองโลก

ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์องค์กรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

Continue reading

Content Center จำเป็นอย่างไรสำหรับการสื่อสารองค์กร

องค์กรทั้งหลายมีความจำเป็นที่จะต้องสร้าง “แหล่งข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง” เพื่อให้ผู้คนได้สืบค้น อ้างอิง และเป็นสื่อที่เราสามารถควบคุมเนื้อหาของข่าวสารได้

Continue reading

อบรมแล้ว นำไปใช้งานได้จริง (ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร)

โครงการอบรม “ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร” เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของบริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Continue reading

อบรมการบริหารโซเชียลมีเดีย

การบริหารโซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน Platform ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับ Platform นั้น และบริหารโดยบุคลากรที่มีความเข้าใจเรื่องการสื่อสารมวลชนเป็นอย่างดี

Continue reading

อบรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

หลักสูตรอบรม เสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ จึงเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพียง 2 วัน ที่จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารยุค Social media การคัดเลือกประเด็น การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์ และการถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยสมาร์ทโฟน ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐในภาคสนาม สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

Continue reading