หลักสูตรอบรม 2564

หลักสูตรอบรม 2564

การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ยังคงเป็น “เครื่องมือที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง” ในการบริหารงานองค์กร เพราะนอกจากจะใช้เพื่อสื่อสารเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้ว การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ยังมีหน้าที่

 • เผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวขององค์กร
 • เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชน์
 • สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่น
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของผู้บริหาร
 • ป้องกันความเข้าใจผิดต่อการดำเนินงานขององค์กร
 • แก้ไขความเข้าใจผิด และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • บรรเทาความรุนแรงของวิกฤตการณ์

และโดยเฉพาะในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในสังคม นับเป็น “โอกาส” ให้องค์กรต่าง ๆ มีช่องทางของตัวเองในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องผ่าน Gate keeper ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับบทบาทตัวเองจากนักประชาสัมพันธ์ไปสู่ความเป็น “นักสร้างคอนเทนต์” เพื่อให้องค์กรสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 วัตถุประสงค์ของการจัดทำหลักสูตรอบรม

 1. เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 2. เพื่อให้บุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สามารถประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้าง รักษา และยกระดับภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในการทำงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรให้กับหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม

ปรัชญาและแนวคิดในการจัดอบรม

 1. วิชาการผสานมืออาชีพ โดยวิทยากรของบริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ล้วนเป็นมืออาชีพผู้ปฏิบัติงานในสายงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และสื่อมวลชน ทั้งที่อยู่ในสายงานวิชาการและสายงานปฏิบัติ แนวทางการอบรมจึงมุ่งให้ “หลักการทฤษฎี” ผสมผสานกับ “การนำไปประยุกต์ใช้” เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
 2. การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal Education) เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความสมัครใจของผู้เรียน และใช้วิธีการกำกับตนเอง
 3. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Andragogy) โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ คุณค่า และความหมายของการทำงานในสายงาน ร่วมกันแบ่งปัน เรียนรู้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการอบรม โดยวิทยากรเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเสริมสร้างความรู้ ตามความต้องการของผู้เข้าอบรม
 4. บรรยากาศในการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ โดยเปลี่ยนจากการอบรมแบบ Classroom เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงสนทนา (Dialogue)

โครงสร้างหลักสูตรอบรม แบ่งเป็น  

ขั้นพื้นฐาน  เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ การตลาด และสื่อสารองค์กรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ขั้นสูง  เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ที่มีประสบการณ์) หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น และระดับกลาง ด้านประชาสัมพันธ์ การตลาด และสื่อสารองค์กรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรรวบรัด  เหมาะสำหรับสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนจบมาในสาขานิเทศศาสตร์ แต่ต้องรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

 * โดยทุกหลักสูตรได้รับการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ *

หลักสูตรอบรมประชาสัมพันธ์ ปี 2564 คลิก !

อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต – ทางรอดขององค์กรยุคโซเชียลเป็นใหญ่

หลักสูตร “อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต” ครอบคลุมเรื่องการสื่อสารขององค์กรตั้งแต่ การป้องกันเหตุวิกฤต ก่อนเกิดวิกฤต การตอบสนองต่อภาวะวิกฤต และการดำเนินการหลังผ่านพ้นวิกฤต

Continue reading

การปรับตัวของนักประชาสัมพันธ์ในยุค Social Media ครองโลก

ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์องค์กรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

Continue reading

4 ทักษะจำเป็น สร้างพนักงานในองค์กรให้เป็นพีอาร์

พูดกันมาหลายยุค หลายสมัย ว่าพนักงานในองค์กรทุกคน ต้องทำหน้าที่เป็นพีอาร์ หรือประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรด้วย แต่จะว่าไปแล้ว การทำให้ได้อย่างที่หวังนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย

Continue reading

อบรมประชาสัมพันธ์ ติดอาวุธมนุษย์ PR เสริมพลังการสื่อสารองค์กร

ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์

หลักสูตรอบรมประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรออกสู่ภายนอก สามารถปรับตัว ปรับกระบวนทัศน์ และวิธีการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เหมาะกับปัจจุบันและอนาคตต่อไป

Continue reading