10 เทคนิค ลดความประหม่า ในการพูดในที่สาธารณะ

การพูดในที่สาธารณะ หรือ public speaking สามารถฝึกฝนกันได้ โดยผู้พูดควรเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Continue reading

การปรับตัวของนักประชาสัมพันธ์ในยุค Social Media ครองโลก

ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ เพื่อให้งานประชาสัมพันธ์องค์กรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผล

Continue reading

อบรมแล้ว นำไปใช้งานได้จริง (ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร)

โครงการอบรม “ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร” เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของบริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

Continue reading

4 ทักษะจำเป็น สร้างพนักงานในองค์กรให้เป็นพีอาร์

พูดกันมาหลายยุค หลายสมัย ว่าพนักงานในองค์กรทุกคน ต้องทำหน้าที่เป็นพีอาร์ หรือประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรด้วย แต่จะว่าไปแล้ว การทำให้ได้อย่างที่หวังนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย

Continue reading

วิทยากรด้านการเขียนข่าว – ผศ. อริน เจียจันทร์พงษ์

ผศ.อริน เจียจันทร์พงษ์-วิทยากรด้านการเขียนข่าว เป็นอาจารย์ประจำคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3 ตุลาคม 2554) รับผิดชอบวิชาว่าด้วย Content ทางวารสารศาสตร์ ของคณะไอซีที ศิลปากร ตั้งแต่เริ่มเป็น จนถึงปัจจุบัน พร้อมไปกับเป็น อ.พิเศษ วิชาหลักการสื่อข่าวและเขียนข่าว ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Continue reading

อ.สุพิชฌาย์ ธนโสภิต

อาจารย์แซนดี้ (อ.ปุ่น) เป็นนักสื่อสารการตลาดแถวหน้าของเมืองไทย ที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ในด้าน Digital PR, Branding และ online marketing

ปัจจุบัน อ.ปุ่น เป็นผู้บริหารบริษัท Cloud 9 Worldwide ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์กับลูกค้าขนาดใหญ่หลายราย อาทิ บมจ.สิงห์เอสเตท ยูนิลีเวอร์ แสนสิริ Asian Property, Bank of China, True Corporation, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อ.ปุ่นเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และปัจจุบันยังเป็นที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ให้กับนักศึกษาหลายรุ่น

อ.ปุ่นจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขา Bachelor of Business Administration in International Business จาก Shenandoah University และปริญญาโทในสาขา Business Administration จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วิทยากรด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และการสื่อสารในภาวะวิกฤต – อ.วาทิต ประสมทรัพย์

วาทิต เป็นวิทยากรด้านประชาสัมพันธ์จากการที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ การตลาดให้กับภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ การใช้สื่อ New media ตลอดจนการสื่อสารในภาวะวิกฤต

Continue reading

วิทยากรด้าน CRM และ Digital PR -ผศ. พรพรรณ เชยจิตร

วิทยากรด้าน CRM
วิทยากรด้าน CRM

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM และ Digital PR -ผศ. พรพรรณ เชยจิตร

ประวัติการศึกษา
 • นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาการลูกค้าสัมพันธ์ (เอกการสื่อสารเชิงธุรกิจ) สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์พิเศษประจาสาขาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษในสาขาประชาสัมพันธ์ และสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ การสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การใช้สื่อบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อดิจิทัลในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและลูกค้า
ประวัติการทำงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (ธุรกิจบันเทิง- ผลิตรายการโทรทัศน์)
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและบริการลูกค้า บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จากัด – บริษัทในกลุ่มซีพี (ธุรกิจการบิน- เครื่องบินส่วนตัวเช่าเหมาลา)
 • ผู้จัดการแผนกขาย (Ten & Co) เครือบริษัทพีน่าเฮาส์ (ธุรกิจค้าปลีก – เครื่องแต่งกาย)
 • หัวหน้ากลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท เจแปน แอร์ชาเตอร์ จากัด ในกลุ่มบริษัทเจแปนแอร์ไลน์ (ธุรกิจการบิน – สายการบิน)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานขายรถยนต์นาเข้านิสสัน บริษัทสยามกลการ จากัด (ธุรกิจอุตสาหกรรม- รถยนต์)
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์พิเศษ ฝ่ายการตลาดรถยนต์นิสสัน บริษัทสยามกลการ จากัด (ธุรกิจอุตสาหกรรม- รถยนต์)

วิทยากรอบรมในหลักสูตร ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร

อบรมประชาสัมพันธ์ ติดอาวุธมนุษย์ PR เสริมพลังการสื่อสารองค์กร

ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์

หลักสูตรอบรมประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรออกสู่ภายนอก สามารถปรับตัว ปรับกระบวนทัศน์ และวิธีการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เหมาะกับปัจจุบันและอนาคตต่อไป

Continue reading