โครงการ CSR ชุมชน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขาชะงุ้ม

โครงการ CSR ชุมชน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขาชะงุ้ม

โครงการ CSR ชุมชนใฝ่รู้กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรเครือข่ายขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี