กรณีศึกษา CRM ของโอวัลตินสมาร์ท

เมื่อวานซืนตอนประมาณ 2 ทุ่ม เปิดโอวัลตินสมาร์ทให้ลูกกินตามปกติ ซึ่งเขาชอบมากอยู่แล้ว ปรากฎว่า พอป้อนลูกคำแรก ลูกก็ทำหน้าเจื่อน ๆ

Continue reading

วิทยากรด้าน CRM และ Digital PR -ผศ. พรพรรณ เชยจิตร

วิทยากรด้าน CRM
วิทยากรด้าน CRM

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM และ Digital PR -ผศ. พรพรรณ เชยจิตร

ประวัติการศึกษา
 • นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาการลูกค้าสัมพันธ์ (เอกการสื่อสารเชิงธุรกิจ) สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์พิเศษประจาสาขาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษในสาขาประชาสัมพันธ์ และสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ การสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การใช้สื่อบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อดิจิทัลในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและลูกค้า
ประวัติการทำงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (ธุรกิจบันเทิง- ผลิตรายการโทรทัศน์)
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและบริการลูกค้า บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จากัด – บริษัทในกลุ่มซีพี (ธุรกิจการบิน- เครื่องบินส่วนตัวเช่าเหมาลา)
 • ผู้จัดการแผนกขาย (Ten & Co) เครือบริษัทพีน่าเฮาส์ (ธุรกิจค้าปลีก – เครื่องแต่งกาย)
 • หัวหน้ากลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท เจแปน แอร์ชาเตอร์ จากัด ในกลุ่มบริษัทเจแปนแอร์ไลน์ (ธุรกิจการบิน – สายการบิน)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานขายรถยนต์นาเข้านิสสัน บริษัทสยามกลการ จากัด (ธุรกิจอุตสาหกรรม- รถยนต์)
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์พิเศษ ฝ่ายการตลาดรถยนต์นิสสัน บริษัทสยามกลการ จากัด (ธุรกิจอุตสาหกรรม- รถยนต์)

วิทยากรอบรมในหลักสูตร ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร