IO คืออะไร ตอน IO กับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

IO คืออะไร ตอน IO กับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

IO อาจจะใช้ข่าวสาร เพื่อเขย่าการรับรู้ ทำลายขวัญและกำลังใจของฝ่ายตรงข้าม ทำลายความน่าเชื่อถือ แต่การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ จะมุ่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน นำไปสู่ความสำเร็จ โดยไม่ต้องมีใครเป็นฝ่ายพ่ายแพ้