การรับฟังความคิดเห็นและจัดประชาคม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการ

การรับฟังความคิดเห็นและจัดประชาคม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการ

การรับฟังความคิดเห็นประชาชนและจัดประชาคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนา โดยเฉพาะโครงการที่ส่งผลกระทบกับประชาชนไม่ว่าเชิงบวก หรือเชิงลบ

อบรม CSR และชุมชนสัมพันธ์

อบรม CSR และชุมชนสัมพันธ์

หัวข้ออบรมกลยุทธ์ชุมชนสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อโครงการ ถูกจัดทำขึ้นจากนักวิชาการและนักปฏิบัติ ผู้มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และรัฐกิจสัมพันธ์ เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จต่อไป