รับทำคู่มือและแผนสื่อสารในภาวะวิกฤต การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต

แผนสื่อสารในภาวะวิกฤต คือ เครื่องมือสำคัญขององค์กรที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของวิกฤตการ รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร

Continue reading

การสื่อสารในภาวะวิกฤต

“การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต” เป็นสิ่งจำเป็นที่นักสื่อสารองค์กรทุกคนต้องทำความเข้าใจ เพื่อจะได้ตัดสินใจดำเนินการสื่อสารเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้ถูกต้อง

Continue reading

11 อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต

อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤตเรื่องแนวคิด กระบวนการ และวิธีการ ในการบริหารจัดการ และการสื่อสารในภาวะวิกฤต

Continue reading