อบรม Digital PR 24 ก.ย. 62

อบรม Digital PR 24 ก.ย. 62

ประมวลภาพการอบรม Digital PR สร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กร อบรมประชาสัม…

วิทยากรอบรมประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

วิทยากรอบรมประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยในพื้นที่สูง สู่การประกอบอาชีพของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการสื่อสาร ทั้งการจับประเด็น การเขียน content การสื่อสารด้วยภาพ และการใช้ Multimedia บนสื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม