บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ให้ไปบรรยายพิเศษให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในหัวข้อ “เสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิทยากร อ.วาทิต ประสมทรัพย์ และ อ.ธีรพงษ์ ต๋าอ่อน ณ แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

ผลงานการทำ Content จาก อบจ.อุบลราชธานี

Total Page Visits: 456
Share this Post