การถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยในพื้นที่สูง สู่การประกอบอาชีพของเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการสื่อสาร ทั้งการจับประเด็น การเขียน content การสื่อสารด้วยภาพ และการใช้ Multimedia บนสื่อออนไลน์อย่างเหมาะสม

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จึงได้จัดการอบรมภายในเพื่อพัฒนาบุคลากรในหลายส่วนงาน ในหลักสูตร เพิ่มสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิทยากร อ.วาทิต ประสมทรัพย์

วิทยากรฝึกอบรม
วิทยากรฝึกอบรม
Total Page Visits: 258 - Today Page Visits: 1
Share this Post