พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมป่าชุมชน

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าชุมชน สังกัดสำนักส่งเสริมป่าชุมชน กระทรวงเกษตรฯ มีภารกิจในการประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และสถาบันต่างๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการป่าชุมชน ป่าในเมือง และระบบวนเกษตร

จึงต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

กิจกรรมอบรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าชุมชน”

จึงจัดขึ้นโดยครอบคลุมเนื้อหาและวิทยากรดังนี้

  1. เทคนิคการจัดทาสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย อ.วาทิต ประสมทรัพย์
  2. เทคนิคการพูดและการสื่อสาร เพื่อสื่อความหมายและสร้างการมีส่วนร่วม โดย อ.สกลภัทร ศรีโพธิ์น้อย และ อ.ธนาคม พจนาพิทักษ์

แบ่งเป็น การบรรยาย 2 ชั่วโมง และกิจกรรมภาคปฏิบัติ 4 ชั่วโมง

Total Page Visits: 187 - Today Page Visits: 1

Related Works