อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต-กนอ.

กนอ. หรือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมภายในองค์กร เรื่อง การสื่อสารในภาวะวิกฤต และการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในภาวะวิกฤต

โดยวิทยากร อ.วาทิต ประสมทรัพย์ อ.ธนาคม พจนาพิทักษ์ อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี และ อ.ภาคภูมิ แก่นแก้ว

Total Page Visits: 176 - Today Page Visits: 1

Related Works