M Wrap หรือ MMP?

M Wrap หรือ MMP?

M Wrap เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ ฟิล์มใสถนอมอาหารของบริษัท MMP Corporation แต่คนทั่วไปมักคุ้นเคยกับชื่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์มากกว่า แบรนด์ขององค์กร

“ป่าชุมชน” เร่งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้อง

“ป่าชุมชน” เร่งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าชุมชน มีภารกิจในการประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และสถาบันต่างๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการป่าชุมชน ป่าในเมือง และระบบวนเกษตร จึงต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

กนอ. อบรมภายในองค์กร สร้างทักษะการสื่อสารในภาวะวิกฤต

กนอ. อบรมภายในองค์กร สร้างทักษะการสื่อสารในภาวะวิกฤต

กนอ. หรือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมภายในองค์กร เรื่อง การสื่อสารในภาวะวิกฤต และการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในภาวะวิกฤต

กระทรวงอุตสาหกรรม ปลุกพลังนักประชาสัมพันธ์สู้วิถี New Normal

กระทรวงอุตสาหกรรม ปลุกพลังนักประชาสัมพันธ์สู้วิถี New Normal

“ผู้ปรับตัวได้เท่านั้น จึงจะอยู่รอด” การทำงานประชาสัมพันธ์ก็เช่นกัน ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์ครองโลกใบที่กำลังได้รับผลกระทบจากโรคระบาด กระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดอบรมให้กับบุคลากร เรื่อง การประชาสัมพันธ์ในยุค New Normal ส่งท้ายปีงบประมาณ 2563

อบรมประชาสัมพันธ์ อบจ.อุบลราชธานี

อบรมประชาสัมพันธ์ อบจ.อุบลราชธานี

บรรยายพิเศษให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในหัวข้อ “เสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ แก่เจ้าหน้าที่ฝายประชาสัมพันธ์ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิทยากร อ.วาทิต ประสมทรัพย์ และ อ.ธีรพงษ์ ต๋าอ่อน ณ แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี