Skip to content

Courses

Our Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

อบรมการเขียนแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

อบรมการเขียนแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

บริการอบรมการเขียนแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กร เพื่อกำหนด จุดยืน และวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร
อบรมการบริหารโซเชียลมีเดีย

อบรมการบริหารโซเชียลมีเดียขององค์กรอย่างเป็นระบบ

อบรมการบริหารโซเชียลมีเดียขององค์กรอย่างเป็นระบบ
อบรมประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กร m wrap

M Wrap หรือ MMP?

M Wrap เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ ฟิล์มใสถนอมอาหารของบริษัท MMP Corporation แต่คนทั่วไปมักคุ้นเคยกับชื่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์มากกว่า แบรนด์ขององค์กร
พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมป่าชุมชน

“ป่าชุมชน” เร่งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าชุมชน มีภารกิจในการประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และสถาบันต่างๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการป่าชุมชน ป่าในเมือง และระบบวนเกษตร จึงต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต-กนอ.

กนอ. อบรมภายในองค์กร สร้างทักษะการสื่อสารในภาวะวิกฤต

กนอ. หรือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมภายในองค์กร เรื่อง การสื่อสารในภาวะวิกฤต และการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในภาวะวิกฤต

Latest Courses

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Bachelor of Graphic Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Masters of Motion Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam.

Total Page Visits: 26 - Today Page Visits: 1