12 อบรมการบริหารโซเชียลมีเดียขององค์กร อย่างเป็นระบบ

การบริหารสื่อออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน Platform ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับ Platform นั้น และบริหารโดยบุคลากรที่มีความเข้าใจเรื่องการสื่อสารมวลชนเป็นอย่างดี

Continue reading

11 อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต

อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤตเรื่องแนวคิด กระบวนการ และวิธีการ ในการบริหารจัดการ และการสื่อสารในภาวะวิกฤต

Continue reading

10 อบรมเทคนิคการพูด และอบรมพิธีกรสุดประทับใจ

หัวข้ออบรมเทคนิคการพูดและอบรมพิธีกรสุดประทับใจ จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อแนะนำเทคนิค วิธีการ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการพูดในที่สาธารณะ ด้วยการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษา ในการสร้างรอยยิ้ม และความประทับใจให้กลุ่มผู้ฟัง

Continue reading

09 อบรม เสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

หลักสูตรอบรม เสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ จึงเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพียง 2 วัน ที่จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารยุค Social media การคัดเลือกประเด็น การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์ และการถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยสมาร์ทโฟน ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐในภาคสนาม สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

Continue reading

08 อบรมเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เจาะกลุ่มมนุษย์โซเชียล

หลักสูตรอบรมเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ในยุค Social Media จึงมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงวิธีคิด มุมมอง ของนักประชาสัมพันธ์ ให้สามารถจับประเด็น และสำนวนภาษาให้เหมาะกับผู้รับสารในโลกโซเชียลมีเดีย

Continue reading

07 อบรมการเขียนแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์- “กลยุทธ์มนุษย์พีอาร์ เขียนแผนสื่อสารครบวงจร”

การวางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ มีองค์ประกอบหลายส่วน ไม่ใช่แค่ SWOT อย่างเดียวเท่านั้น และที่สำคัญ เมื่อเขียนกลยุทธ์แล้ว จะต้องนำไปปฏิบัติได้จริงด้วย ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จทางการสื่อสารได้มากขึ้น

Continue reading

06 อบรม PowerPoint – ดึงดูดผู้ฟัง ปล่อยพลังผ่านพาวเวอร์พ้อยท์

หลักสูตรอบรม PowerPoint นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะวิธีคิดและแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ แล้วนำไปออกแบบ Slide ประกอบการนาเสนอโดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการปรับปรุง Slide PowerPoint เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง

Continue reading

05 อบรม กลยุทธ์ชุมชนสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อโครงการ

หัวข้ออบรมกลยุทธ์ชุมชนสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อโครงการ ถูกจัดทำขึ้นจากนักวิชาการและนักปฏิบัติ ผู้มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และรัฐกิจสัมพันธ์ เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

Continue reading

04 อบรม content marketing การตลาดเชิงเนื้อหา เพื่อสร้างจุดยืนให้แบรนด์องค์กร

การอบรม content marketing ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านธุรกิจและการสื่อสาร เพื่อที่จะส่งเสริมให้องค์กรได้เป็นที่รู้จัก รับรู้ และ พัฒนาต่อไปเป็นยอดขายหรือเกิดการยอมรับในที่สุด

Continue reading

03 อบรมการถ่ายภาพผู้บริหาร ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร

หัวข้ออบรมการถ่ายภาพผู้บริหาร ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร จึงเป็นการให้คำแนะนำจากช่างภาพสื่อมวลชนมืออาชีพ ผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งการใช้กล้อง DSLR และกล้องมือถือ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายสำหรับใช้งานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

Continue reading