อบรมเขียนข่าว

อบรมเขียนข่าว

หลักสูตรอบรมเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ในยุค Social Media จึงมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงวิธีคิด มุมมอง ของนักประชาสัมพันธ์ ให้สามารถจับประเด็น และสำนวนภาษาให้เหมาะกับผู้รับสารในโลกโซเชียลมีเดีย

อบรม CSR และชุมชนสัมพันธ์

อบรม CSR และชุมชนสัมพันธ์

หัวข้ออบรมกลยุทธ์ชุมชนสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อโครงการ ถูกจัดทำขึ้นจากนักวิชาการและนักปฏิบัติ ผู้มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และรัฐกิจสัมพันธ์ เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

อบรมถ่ายภาพผู้บริหาร ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร

อบรมถ่ายภาพผู้บริหาร ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร

หัวข้ออบรมการถ่ายภาพผู้บริหาร ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร จึงเป็นการให้คำแนะนำจากช่างภาพสื่อมวลชนมืออาชีพ ผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งการใช้กล้อง DSLR และกล้องมือถือ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายสำหรับใช้งานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ