หลักสูตรอบรม 2564

หลักสูตรอบรม 2564

การประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร ยังคงเป็น “เครื่องมือที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง” ในการบริหารงานองค์กร เพราะนอกจากจะใช้เพื่อสื่อสารเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้ว การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ยังมีหน้าที่

 • เผยแพร่ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวขององค์กร
 • เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชน์
 • สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่น
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของผู้บริหาร
 • ป้องกันความเข้าใจผิดต่อการดำเนินงานขององค์กร
 • แก้ไขความเข้าใจผิด และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • บรรเทาความรุนแรงของวิกฤตการณ์

และโดยเฉพาะในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งในสังคม นับเป็น “โอกาส” ให้องค์กรต่าง ๆ มีช่องทางของตัวเองในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยไม่ต้องผ่าน Gate keeper ทำให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปรับบทบาทตัวเองจากนักประชาสัมพันธ์ไปสู่ความเป็น “นักสร้างคอนเทนต์” เพื่อให้องค์กรสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 วัตถุประสงค์ของการจัดทำหลักสูตรอบรม

 1. เพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
 2. เพื่อให้บุคลากรด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สามารถประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้าง รักษา และยกระดับภาพลักษณ์องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาในการทำงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรให้กับหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม

ปรัชญาและแนวคิดในการจัดอบรม

 1. วิชาการผสานมืออาชีพ โดยวิทยากรของบริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ล้วนเป็นมืออาชีพผู้ปฏิบัติงานในสายงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และสื่อมวลชน ทั้งที่อยู่ในสายงานวิชาการและสายงานปฏิบัติ แนวทางการอบรมจึงมุ่งให้ “หลักการทฤษฎี” ผสมผสานกับ “การนำไปประยุกต์ใช้” เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง
 2. การเรียนรู้ตามอัธยาศัย (Informal Education) เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยความสมัครใจของผู้เรียน และใช้วิธีการกำกับตนเอง
 3. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Andragogy) โดยให้ความสำคัญกับประสบการณ์ คุณค่า และความหมายของการทำงานในสายงาน ร่วมกันแบ่งปัน เรียนรู้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการอบรม โดยวิทยากรเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเสริมสร้างความรู้ ตามความต้องการของผู้เข้าอบรม
 4. บรรยากาศในการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ โดยเปลี่ยนจากการอบรมแบบ Classroom เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงสนทนา (Dialogue)

โครงสร้างหลักสูตรอบรม แบ่งเป็น  

ขั้นพื้นฐาน  เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ การตลาด และสื่อสารองค์กรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

ขั้นสูง  เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (ที่มีประสบการณ์) หัวหน้างาน ผู้บริหารระดับต้น และระดับกลาง ด้านประชาสัมพันธ์ การตลาด และสื่อสารองค์กรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หลักสูตรรวบรัด  เหมาะสำหรับสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนจบมาในสาขานิเทศศาสตร์ แต่ต้องรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

 * โดยทุกหลักสูตรได้รับการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ *

หลักสูตรอบรมประชาสัมพันธ์ ปี 2564 คลิก !

อบรมกลยุทธ์ด้านแบรนด์องค์กร

อบรมกลยุทธ์ด้านแบรนด์องค์กร

อบรมกลยุทธ์ด้านแบรนด์องค์กร

      เมื่อพูดถึงแบรนด์ หลายองค์กรมักนึกถึงการเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ การใช้สี หรือการจัดอีเว้นท์เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ หลายองค์กรใช้เงินลงทุนจำนวนมากเพื่อเปลี่ยนสีและโลโก้ แต่สิ่งเหล่านั้นกลับไม่ได้สร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นให้ผู้บริโภคแต่อย่างใด

ที่เป็นเช่นนั้น เพราะแบรนด์ขององค์กรประกอบด้วยมิติที่หลากหลาย การจดจำได้นั้นขึ้นอยู่กับการมองเห็น การถ่ายทอดคุณค่าขึ้นอยู่กับการสื่อสาร และความจงรักภักดีขึ้นอยู่กับความประทับใจในการให้บริการและแก้ปัญหาให้ลูกค้า

หลักสูตรกลยุทธ์ด้านแบรนด์องค์กรจึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจในเรื่องแบรนด์ การวิเคราะห์ที่ถูกต้อง และวางแผนสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์ให้องค์กรอย่างแท้จริง

วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์ด้านแบรนด์องค์กร แบบครบทุกมิติ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในเรื่องแบรนด์อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์แบรนด์องค์กรของตัวเองได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนด และออกแบบการสื่อสารแบรนด์ได้อย่างครบวงจร

กลุ่มเป้าหมาย

 1. ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
 2. ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์และการตลาด

เนื้อหาหลักสูตร

 • แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่ว่าด้วยแบรนด์
 • วิเคราะห์แบรนด์องค์กร
 • การวางกลยุทธ์ด้านแบรนด์
 • Value, Commitment, positioning, attribute, image, benefit, identity
 • Tangible and Intangible asset
 • การสื่อสารแบรนด์

ระยะเวลาการอบรม

      1 วัน

วิทยากร

อ.วาทิต ประสมทรัพย์ นักวิชาชีพ และที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์

วาทิต มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ ให้กับภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ การใช้สื่อ New media ตลอดจนการสื่อสารในภาวะวิกฤต

กำหนดวันอบรม

 • 19 พฤษภาคม 2564

ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

ห้องประชุม CRF ถ.สรงประภา กรุงเทพ

สถานที่อบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามเรื่องที่พัก

โทร. 0635366995 , 0659658253

ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม
ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม

อบรมสร้าง Infographic ได้ ภายใน 1 วัน

สร้าง infographic ได้ภายใน 1 วัน CRF

หลักสูตรฝึกอบรม “สร้าง Infographic ได้ภายใน 1 วัน” ประกอบด้วย 1.การแปลงข้อมูลเป็น Information 2. สอนวิธีการวิเคราะห์ Content การออกแบบ การสเก็ชไอเดีย และ 3.ฝึกปฏิบัติ

Continue reading

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารภายในองค์กร

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีบทบาทสำคัญอย่างมากทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการทำงานที่ต้องใช้การติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เป็นประจำ ไม่เพียงแต่งานบริการและงานด้านการประชาสัมพันธ์เท่านั้น แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล ระหว่างหน่วยงานภายใน การสื่อสารภายในองค์กร ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีความเข้าใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน

พนักงานในองค์กรทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ปฏิบัติงานในทุก ๆ ระดับ จะต้องเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารที่ดี เพื่อสร้างทั้งความประทับใจและผลลัพธ์ที่น่าพอใจในการสื่อสารแต่ละครั้งให้ประสบความสำเร็จแบบ “สื่อสารได้ผล คนเป็นสุข”

สื่อสารภายในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานและความสัมพันธ์ที่ดี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารกับตนเองและผู้อื่นในแบบ “ สื่อสารได้ผล คนเป็นสุข”รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและตระหนักถึงบทบาท ความสาคัญของตนต่อองค์กร

2.เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารที่สำคัญทั้ง การฟัง การพูด การจับใจความสำคัญ รวมถึงการใช้คำพูดและน้าเสียงที่สามารถสร้างความประทับใจและได้ผลลัพธ์ในการสื่อสาร

3.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถตอบคาถาม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมเป็นที่ประทับใจของลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่องาน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ปฏิบัติงานในสายงานประชาสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ หัวหน้างาน

เนื้อหาการบรรยายและฝึกปฏิบัติ

 • สร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร ด้วยทฤษฎี DISC
 • ทักษะการนำเสนอและตอบคำถามแบบ SSG
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการรับมือกับเรื่องร้องเรียน

ประโยชน์ที่จะได้รับ:

1.ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าและผู้ที่ติดต่องานได้

2.ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นผู้ฟังที่เข้าอกเข้าใจลูกค้าพร้อมทั้งจับประเด็นสำคัญ สื่อสารตรงประเด็น และตอบคาถามลูกค้าได้ถูกต้องแบบ “ถูกต้อง ถูกใจ”

3.ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับมือกับข้อร้องเรียนลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และนาไปใช้สร้างผลงานที่น่าประทับใจในงานที่ทาในปัจจุบัน

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อ.บู๊ สกลภัทร
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อ.บู๊ สกลภัทร

วิทยากร

สกลภัทร ศรีโพธิ์น้อย (อ.บู๊) วิทยากรด้านการพูด วิทยากรการเป็นพิธีกร เทคนิคการขาย การสื่อสารภายในองค์กร และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

ระยะเวลาการอบรม

      1 วัน

กำหนดวันอบรม

 • 15 มิถุนายน 2564

 • 19 ตุลาคม 2564

ลงทะเบียน

สถานที่อบรม

ห้องประชุม CRF กรุงเทพฯ

สถานที่อบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามเรื่องที่พัก

โทร. 0635366995 , 0659658253

ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม
ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม

อบรมการบริหารโซเชียลมีเดีย

การบริหารโซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจใน Platform ต่าง ๆ รวมถึงการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับ Platform นั้น และบริหารโดยบุคลากรที่มีความเข้าใจเรื่องการสื่อสารมวลชนเป็นอย่างดี

Continue reading

อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต

อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต

อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤตเรื่องแนวคิด กระบวนการ และวิธีการ ในการบริหารจัดการ และการสื่อสารในภาวะวิกฤต

Continue reading

อบรมเทคนิคการพูด และอบรมพิธีกรสุดประทับใจ

หัวข้ออบรมเทคนิคการพูดและอบรมพิธีกรสุดประทับใจ จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อแนะนำเทคนิค วิธีการ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการพูดในที่สาธารณะ ด้วยการใช้วัจนภาษา และอวัจนภาษา ในการสร้างรอยยิ้ม และความประทับใจให้กลุ่มผู้ฟัง

Continue reading

อบรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

หลักสูตรอบรม เสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ จึงเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพียง 2 วัน ที่จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารยุค Social media การคัดเลือกประเด็น การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์ และการถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยสมาร์ทโฟน ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐในภาคสนาม สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

Continue reading

อบรมเขียนข่าวให้น่าคลิก

อบรมเขียนข่าว

หลักสูตรอบรมเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ในยุค Social Media จึงมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงวิธีคิด มุมมอง ของนักประชาสัมพันธ์ ให้สามารถจับประเด็น และสำนวนภาษาให้เหมาะกับผู้รับสารในโลกโซเชียลมีเดีย

Continue reading

อบรมการเขียนแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

การเขียนแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

การวางแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ มีองค์ประกอบหลายส่วน ไม่ใช่แค่ SWOT อย่างเดียวเท่านั้น และที่สำคัญ เมื่อเขียนกลยุทธ์แล้ว จะต้องนำไปปฏิบัติได้จริงด้วย ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จทางการสื่อสารได้มากขึ้น

Continue reading