วิทยากรด้าน CSR และชุมชนสัมพันธ์ อ.ธนาคม พจนาพิทักษ์

อาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์ นักวิชาการด้านการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรด้าน CSR ประสบการณ์กว่า 20 ปี อดีตผู้สื่อข่าว น.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ บรรณาธิการนิตยสารชีวจิต มีผลงานด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์มากมาย

Continue reading

วิทยากรด้านการพูด เทคนิคการขาย – สกลภัทร ศรีโพธิ์น้อย

สกลภัทร ศรีโพธิ์น้อย หรือ อ.บู๊ ไม่ใช่แค่นักพูดหรือวิทยากรด้านการพูดที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ แต่ อ.บู๊ ยังเป็นนักพูดแนวให้กำลังใจ (Motivational speaker) เป็นพิธีกร และ นักฝึกอบรม (Trainer) ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมาย

Continue reading

วิทยากรด้านการเขียนข่าว – ผศ. อริน เจียจันทร์พงษ์

ผศ.อริน เจียจันทร์พงษ์-วิทยากรด้านการเขียนข่าว เป็นอาจารย์ประจำคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3 ตุลาคม 2554) รับผิดชอบวิชาว่าด้วย Content ทางวารสารศาสตร์ ของคณะไอซีที ศิลปากร ตั้งแต่เริ่มเป็น จนถึงปัจจุบัน พร้อมไปกับเป็น อ.พิเศษ วิชาหลักการสื่อข่าวและเขียนข่าว ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Continue reading

วิทยากรด้านการถ่ายภาพ – ธีรพงศ์ ต๋าอ่อน

ธีรพงศ์ วิทยากรด้านการถ่ายภาพ เป็นช่างภาพมืออาชีพแถวหน้าของเมืองไทยเคยถ่ายภาพในงานพระราชพิธีต่าง ๆ และภาพข่าวสื่อมวลชน ภาพประกอบข่าว ภาพผู้นำระดับประเทศ นักการเมือง และนักธุรกิจระดับสูง

Continue reading

อ.สุพิชฌาย์ ธนโสภิต

อาจารย์แซนดี้ (อ.ปุ่น) เป็นนักสื่อสารการตลาดแถวหน้าของเมืองไทย ที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ในด้าน Digital PR, Branding และ online marketing

ปัจจุบัน อ.ปุ่น เป็นผู้บริหารบริษัท Cloud 9 Worldwide ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์กับลูกค้าขนาดใหญ่หลายราย อาทิ บมจ.สิงห์เอสเตท ยูนิลีเวอร์ แสนสิริ Asian Property, Bank of China, True Corporation, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

อ.ปุ่นเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยศิลปากร และปัจจุบันยังเป็นที่ปรึกษาจุลนิพนธ์ให้กับนักศึกษาหลายรุ่น

อ.ปุ่นจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขา Bachelor of Business Administration in International Business จาก Shenandoah University และปริญญาโทในสาขา Business Administration จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

วิทยากรด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และการสื่อสารในภาวะวิกฤต – อ.วาทิต ประสมทรัพย์

วาทิต เป็นวิทยากรด้านประชาสัมพันธ์จากการที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ การตลาดให้กับภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ การใช้สื่อ New media ตลอดจนการสื่อสารในภาวะวิกฤต

Continue reading

วิทยากรด้าน CRM และ Digital PR -ผศ. พรพรรณ เชยจิตร

วิทยากรด้าน CRM
วิทยากรด้าน CRM

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM และ Digital PR -ผศ. พรพรรณ เชยจิตร

ประวัติการศึกษา
 • นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวาทวิทยา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาการลูกค้าสัมพันธ์ (เอกการสื่อสารเชิงธุรกิจ) สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อาจารย์พิเศษประจาสาขาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษในสาขาประชาสัมพันธ์ และสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน
 • วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ การสื่อสารเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การใช้สื่อบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ การใช้สื่อดิจิทัลในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและลูกค้า
ประวัติการทำงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการประชาสัมพันธ์ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จากัด (ธุรกิจบันเทิง- ผลิตรายการโทรทัศน์)
 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและบริการลูกค้า บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จากัด – บริษัทในกลุ่มซีพี (ธุรกิจการบิน- เครื่องบินส่วนตัวเช่าเหมาลา)
 • ผู้จัดการแผนกขาย (Ten & Co) เครือบริษัทพีน่าเฮาส์ (ธุรกิจค้าปลีก – เครื่องแต่งกาย)
 • หัวหน้ากลุ่มพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท เจแปน แอร์ชาเตอร์ จากัด ในกลุ่มบริษัทเจแปนแอร์ไลน์ (ธุรกิจการบิน – สายการบิน)
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานขายรถยนต์นาเข้านิสสัน บริษัทสยามกลการ จากัด (ธุรกิจอุตสาหกรรม- รถยนต์)
 • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์พิเศษ ฝ่ายการตลาดรถยนต์นิสสัน บริษัทสยามกลการ จากัด (ธุรกิจอุตสาหกรรม- รถยนต์)

วิทยากรอบรมในหลักสูตร ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร