อบรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

อบรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง ไม่มีตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ หรือพูดง่าย ๆ คือ นักประชาสัมพันธ์ แต่บุคลากรที่ทำงานด้านวิชาการอื่น ๆ ต้องแบกรับภาระงานด้านประชาสัมพันธ์พร้อมกันไปด้วย ซึ่งอาจเป็นด้วยเหตุผลทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม แต่การที่นักวิชาการเฉพาะด้านจะต้องรับผิดชอบงานที่ตัวเองไม่ถนัดนั้น จึงทำให้ “การสื่อสารจากองค์กร” หลาย ๆ อย่างไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร

หลักสูตรอบรม เสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ จึงเป็นหลักสูตรอบรมระยะสั้นเพียง 2 วัน ที่จะช่วยให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารยุค Social media การคัดเลือกประเด็น การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์ และการถ่ายภาพเบื้องต้นด้วยสมาร์ทโฟน ที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่รัฐในภาคสนาม สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องการประชาสัมพันธ์
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์ประกอบทางการสื่อสารด้านสื่อ เนื้อหา และช่องทางการเผยแพร่
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจับประเด็นข่าว และเขียนข่าวได้อย่างเหมาะสมในแต่ละบริบท
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจเรื่องการสื่อสารด้วยภาพ และสามารถใช้ Smartphone ในการสร้างสรรค์สื่อองค์กรได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรในระดับต้น หรือระดับกลาง ที่ได้รับมอบหมายงานด้านประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้มีวุฒิด้านประชาสัมพันธ์ หรือไม่ได้จบมาทางด้านนี้โดยตรง

เนื้อหาการอบรม

ส่วนที่ 1 การประชาสัมพันธ์ในยุค Digital PR (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

 1. ปูพื้นฐานความเข้าใจถึงปรัชญาพื้นฐานและความหมายของการ “การประชาสัมพันธ์” ความแตกต่างระหว่างงานประชาสัมพันธ์ โฆษณา และการตลาด บทบาทหน้าที่และความจำเป็นของงานประชาสัมพันธ์ที่มีต่อองค์กร
 2. การย่อยข้อมูล จากเนื้อหาสาระจำนวนมาก หรืองานที่ใช้ภาษาวิชาการเฉพาะด้าน มาเป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
 3. แนวคิดทฤษฎีทางด้าน Digital PR ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับ SEO และพฤติกรรมผู้รับสารในปัจจุบัน
 4. การสื่อสารผ่าน Social media คุณลักษณะของช่องทางการสื่อสารแต่ละประเภท
 5. การใช้ media ประเภท ตัวหนังสือ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และสื่อผสม

ส่วนที่ 2 การเขียนในงานประชาสัมพันธ์ (ระยะเวลา 3 ชั่วโมง)

 1. การคัดเลือกประเด็น และเนื้อหาที่เหมาะสมในงานประชาสัมพันธ์
 2. การย่อยประเด็น และเขียนคำโปรย
 3. การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นคุณค่าของผู้รับสาร
 4. ฝึกปฏิบัติการเขียนงานประชาสัมพันธ์

ส่วนที่ 3 การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ (ระยะเวลา 6 ชั่วโมง)

 1. แนวคิด มุมมอง และวัตถุประสงค์ในการถ่ายภาพ
 2. เข้าใจลักษณะของภาพข่าว ภาพประกอบข่าว ภาพเป็นข่าว
 3. การถ่ายภาพบุคคล ภาพผู้บริหาร
 4. การถ่ายภาพเชิงการตลาด ภาพภารกิจ ภาพงานประชุม สัมมนา ภาพหมู่ ภาพพิธีรับมอบต่าง ๆ
 5. ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพด้วย smart phone
ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในกระบวนการ รูปแบบการทำงาน บทบาท และวิธีทำงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กร
 2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถเขียนข่าวในประเด็นที่สร้างคุณค่าและความน่าสนใจแก่ผู้รับสาร
 3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ Smartphone ในการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ผู้ปฏิบัติงานสามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้นได้อย่างน่าสนใจ
วิทยากร

อ.วาทิต ประสมทรัพย์ นักวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำงานในฝ่ายรัฐวิสาหกิจ 9 ปี และที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ประจำบริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด 14 ปี ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร นักวิจัย นักวิชาการอิสระ

อ.ธีรพงศ์ ต๋าอ่อน – ช่างภาพมืออาชีพแถวหน้าของเมืองไทยเคยถ่ายภาพในงานพระราชพิธีต่าง ๆ และภาพข่าวสื่อมวลชน ภาพประกอบข่าว ภาพผู้นำระดับประเทศ นักการเมือง และนักธุรกิจระดับสูง สมัยที่เป็นช่างภาพข่าวประจำหนังสือพิมพ์ ก่อนจะออกมาเป็น Freelance เพื่อรับถ่ายภาพงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

In-house Training

หากต้องการ in-house training สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ อ.วาทิต 0659658253 หรือ training@crfmgt.com

วิทยากรฝึกอบรม

อุบล_๑๙๑๑๒๔_0038
20191216_163246
20191217_100435
อุบล_๑๙๑๑๒๔_0008
20190813_161329
อุบล_๑๙๑๑๒๔_0039

Previous
Next

Total Page Visits: 552 - Today Page Visits: 2

Recommended Posts