08 อบรมเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เจาะกลุ่มมนุษย์โซเชียล

อบรมเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ เจาะกลุ่มมนุษย์โซเชียล

หลักการและเหตุผล

ความเคยชินในการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองค์กร ที่สืบทอดกันมา ทำให้งานข่าวประชาสัมพันธ์ภาครัฐ มักออกมาในรูปแบบที่ไม่น่าสนใจ เช่น ข่าวการอบรม สัมมนา เปิดงาน ในรูปแบบ 5W1H ที่มักเน้นไปที่ประธานเปิดงานมากกว่าประเด็นที่เป็นคุณค่าของคนอ่าน

และเมื่อจับประเด็นไม่ถูก จึงไม่สามารถสร้างความน่าสนใจให้ข่าวสารได้ โดยรูปแบบส่วนใหญ่จะเป็นจดหมายข่าวหน้าเดียว (one-page newsletter) ที่มีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอยู่ด้านบน และมีการจัดหน้าแบบใช้ภาพ 4 ภาพ วางเรียงต่อกัน เหมือนกันหมดทั้งประเทศ และทำต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับช่องทางดิจิทัล ในยุคปัจจุบัน

หลักสูตรอบรมเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ในยุค Social Media จึงมุ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงวิธีคิด มุมมอง ของนักประชาสัมพันธ์ ให้สามารถจับประเด็น และสำนวนภาษาให้เหมาะกับผู้รับสารในโลกโซเชียลมีเดีย

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจเรื่องประเด็นและคุณค่าของความเป็นข่าว
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถย่อยข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะในการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานแบบเดิม ๆ ให้เหมาะสมกับยุคของสื่อและผู้รับสารในยุคปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย

นักวิชาการเผยแพร่ หรือผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เนื้อหาการบรรยาย
  1. การคัดเลือกประเด็น และเนื้อหาที่เหมาะสมในงานประชาสัมพันธ์
  2. การย่อยประเด็น และเขียนคำโปรย
  3. การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นคุณค่าของผู้รับสาร
  4. ฝึกปฏิบัติการเขียนงานประชาสัมพันธ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์กร เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมสู่ข่าวสารที่ทันสมัย มุ่งสร้างคุณค่าให้คนอ่าน
  2. ผู้ปฏิบัติงานสามารถหลุดพ้นออกจากความเคยชินในการเขียนข่าวแบบเดิม ๆ
วิทยากร

อ.วาทิต ประสมทรัพย์ นักวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำงานในฝ่ายรัฐวิสาหกิจ 9 ปี และที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ประจำบริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด 14 ปี ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร นักวิจัย นักวิชาการอิสระ

สถานที่

ห้องประชุม CRF ถ.สรงประภา เขตดอนเมือง กรุงเทพ

(สถานที่จัดอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

ลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสอบถามเรื่องที่พัก

โทร. 0635366995 , 081-443-7434

วิทยากรฝึกอบรม

20190813_153410
อุบล_๑๙๑๑๒๔_0038
อุบล_๑๙๑๑๒๔_0018
อุบล_๑๙๑๑๒๔_0017
อุบล_๑๙๑๑๒๔_0016

Previous
Next

Total Page Visits: 134 - Today Page Visits: 3

Recommended Posts