อบรมการเขียนแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

การเขียนแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

อบรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์

หลักการและเหตุผล

“ผลการสำรวจพบว่า การวิเคราะห์ SWOT ที่ถูกต้องมีน้ำหนักความสำคัญต่อความสำเร็จของกลยุทธ์เพียง ร้อยละ 5 เท่านั้น การวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม มีน้ำหนักความสำคัญ ร้อยละ 25 และ น้ำหนักความสำคัญที่มากที่สุดถึง ร้อยละ 70 คือการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ” (ดร.พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ)

ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ์ทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ จึงมีองค์ประกอบหลายส่วน ไม่ใช่แค่ SWOT อย่างเดียวเท่านั้น และที่สำคัญ เมื่อเขียนกลยุทธ์แล้ว จะต้องนำไปปฏิบัติได้จริงด้วย ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จทางการสื่อสารได้มากขึ้น

แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และเครื่องมือ สำหรับการวางแผนกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นภาพของบริบททางการสื่อสารในยุคปัจจุบัน
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ “สังเคราะห์” งานประชาสัมพันธ์ขององค์กรได้
4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเครื่องมือ ที่จะช่วยใช้ในการกำหนดกลยุทธ์งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์
2.ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์

เนื้อหาหลักสูตร

1.บริบททางด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคปัจจุบัน
2.เครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ TOWSWOT และ Forces analysis
3.การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แบบ Persona
4.เทคนิคทางการสื่อสาร และการเขียนแผนกลยุทธ์การสื่อสารแบบครบวงจร

ระยะเวลา

1 วัน

วิทยากร

อ.วาทิต ประสมทรัพย์ มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ การตลาดให้กับภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ TOT, BOI, บมจ.ท่าอากาศยานไทย, คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงพาณิชย์ และการนิคมอุตสาหกรรมฯ

วาทิตมีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ การใช้สื่อ New media ตลอดจนการสื่อสาร
ในภาวะวิกฤต

วาทิตเคยเป็นอาจารย์พิเศษที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นผู้บรรยายให้กับสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ และเอกชนหลายแห่งทั่วประเทศ

วาทิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งยังผ่านการอบรมในสาขาวิชาชีพอีกมากมายจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม In-House Training

โทร. 0635366995 , 0659658253

วิทยากรฝึกอบรม
วิทยากรฝึกอบรม
วาทิต_ประสมทรัพย์_6526
วาทิต_ประสมทรัพย์_5252
กลยุทธ์มนุษย์พีอาร์_7_8_พ_ย_2019_๑๙๑๑๑๐_0022
กลยุทธ์มนุษย์พีอาร์_7_8_พ_ย_2019_๑๙๑๑๑๐_0012

Previous
Next

Total Page Visits: 676 - Today Page Visits: 4

Recommended Posts