อบรม PowerPoint – ดึงดูดผู้ฟัง ปล่อยพลังผ่านพาวเวอร์พ้อยท์

อบรม Powerpoint เพื่อแก้ปัญหา

 • ทำ PowerPoint ไม่สวย ไม่น่าสนใจ เป็นแค่ Bullet ไว้เตือนความจำ
 • ไม่สามารถเรียบเรียงข้อมูลที่จะใช้นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล

เพราะการเรียบเรียงข้อมูลได้ดีไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถทำ PowerPoint เพื่อรับใช้การนำเสนอได้อย่างน่าสนใจ หลายคนยังทำ Slide เพื่อให้ผู้ฟังอ่านมากกว่าที่จะทำให้ผู้ฟังเห็นแล้วเข้าใจ หลายคนยังทำ Slide ออกมาเป็นแผ่นบอกบทสำหรับสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองในการพูดนำเสนอมากกว่าที่จะทำให้ผู้ฟังสนใจและติดตามการนาเสนอได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

หลักสูตรอบรม PowerPoint นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะวิธีคิดและแปลงข้อมูลให้เป็นภาพ แล้วนำไปออกแบบ Slide ประกอบการนาเสนอ โดยเริ่มตั้งแต่เข้าใจทฤษฎี Cognitive Load เพื่อออกแบบ Slide แต่ละหน้าไม่ให้มีข้อมูลล้นเกินการรับสารของผู้ฟัง, หลักองค์ประกอบศิลป์เบื้องต้นในการออกแบบ, การจัดกลุ่มข้อมูลเพื่อลดความซับซ้อนในการทำความเข้าใจของผู้ฟัง การนำ infographic มาใช้เพื่อให้ผู้ฟังตีความได้ง่ายขึ้น ไปจนถึงการรวมชุดข้อมูลหรือแนวคิดที่เกี่ยวโยงกันให้แสดงได้ใน 1 Page Slide ซึ่งเหมาะต่อผู้บริหารที่ต้องการเห็นความสัมพันธ์ของข้อมูลให้ครบในการดูเพียงครั้งเดียว ซึ่งจะช่วยให้การนำเสนอกระชับและตัดสินใจได้ง่ายขึ้น โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะไปพร้อมกับการปรับปรุง Slide PowerPoint เพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้ได้ในการทำงานจริง

วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทราบถึงแนวคิดที่ถูกต้อง และเห็นถึงมุมมองใหม่ในการออกแบบ PowerPoint เพื่อรับใช้การนำเสนอ
 2. ผู้เข้าฝึกอบรมเข้าใจถึงธรรมชาติและพฤติกรรมของผู้ฟัง ขณะที่ฟังและดูการนำเสนอด้วย PowerPoint
 3. ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการและเทคนิคต่างๆ ในการออกแบบ PowerPoint ประกอบการนำเสนอได้น่าสนใจขึ้น
 4. ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถออกแบบ PowerPoint และสามารถนำไปปรับใช้กับการนำเสนอผลงานในชีวิตการทำงานประจำวันได้

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ปฏิบัติงานในทุกสายงานที่ต้องนำเสนองานด้วย PowerPoint presentation

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าอบรมควรใช้โปรแกรม PowerPoint ได้คล่องแคล่ว

ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะต้องนำ Computer Laptop ที่มีโปรแกรม PowerPoint Version 2013 ขึ้นไปมาด้วย เพื่อใช้ในการออกแบบ PowerPoint ของตนเอง

ระยะเวลา

1 วัน แบ่งเป็น บรรยาย 40% ปฏิบัติ 60%

โครงสร้างเนื้อหาการอบรม PowerPoint

 • หลักการสำคัญเบื้องหลังการตั้งชื่อโปรแกรม PowerPoint
 • เรียนรู้แนวคิดพื้นฐานของการนำเสนอที่ต้องเริ่มจากการ “คิดลำดับภาพการเล่าเรื่อง” เพื่อพาผู้ฟังให้ติดตามการสื่อสารข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบ
 • เข้าใจธรรมชาติและพฤติกรรมผู้ฟัง ขณะที่ฟังการนำเสนอและดู PowerPoint ไปพร้อมๆ กัน
 • เรียนรู้หลักการบรรจุข้อมูลลงไปใน Slide เพื่อช่วยให้ “ตา” ของผู้ฟังจับข้อมูลได้เร็วขึ้น และเผื่อพื้นที่ให้กับ “หู” ในการตั้งใจฟังได้ด้วยในขณะเดียวกัน
 • เทคนิคการแปลงข้อมูลเป็นภาพบน PowerPoint เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ฟังด้วยหลัก 3S
 • เทคนิคการจัด Layout ของข้อมูลในหน้า Slide ที่มีพื้นที่จากัด รวมถึงบนหน้า Slide Template
 • พัฒนาวิธีคิดเชิงกราฟิกเพื่อการออกแบบ Diagram และเรียนรู้ว่าข้อมูลแบบใดที่ควรแปลงให้เป็น Infographic ที่ช่วยให้เข้าใจง่าย
 • เทคนิคที่ต้องรู้เพื่อการออกแบบ PowerPoint ให้การรับสารของผู้ฟังมีประสิทธิภาพ
 • การนำเข้าเนื้อหาแต่ละกลุ่มด้วย Bumper Navigation
 • การแสดง “ข้อมูล” และระบุ “ข้อสรุป” ให้เห็นในหน้า Slide เพื่อให้ผู้ฟัง Capture ประเด็นสาคัญได้เร็วขึ้น
 • เทคนิคการเลือกใช้ Graph/Chart ที่เหมาะสมในการนำเสนอข้อมูลประเภทต่าง ๆ
 • การเลือกใช้ Fonts ทั้งรูปแบบและขนาดที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ฟังมองเห็นได้โดยไม่ต้องเพ่ง
 • การเลือกใช้สี (Color) ใน Slide ด้วยปริมาณสีที่จะไม่ทำให้เกิดการรบกวนทางสายตา รวมถึงการใช้สีเพื่อสื่อความหมายของข้อมูล
 • การเลือกใช้แผนภาพกราฟิก SmartArt ของ PowerPoint เพื่อจัดระเบียบข้อมูล Text ให้กลายเป็น Diagram ที่เข้าใจง่าย
 • การเลือกใช้ “รูปภาพ” เพื่อสร้างความน่าสนใจในการติดตามเรื่องราว
 • เทคนิคการใช้ Animation เท่าที่จาเป็น เพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามเนื้อหาได้ดีขึ้น
 • การจัดเตรียมสไลด์ภาคผนวกเพื่อใช้ในการตอบคำถาม
 • แนะนำแหล่งค้นหา icon เพื่อใช้ทำ infographic และแหล่งภาพ Image ปลอดลิขสิทธิ์
 • ฝึกปฏิบัติการจัดทำ Slide PowerPoint ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรับคำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากร

วิทยากร

อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

 • วิทยากรด้านการสื่อสารการตลาด, การสร้างแบรนด์, การนำเสนอผลงานทางธุรกิจ, การเล่าเรื่อง (Storytelling) และการฝึกฝนเพื่อเป็นวิทยากร (Train the Trainer) ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน นักวิชาการอิสระและที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์, การสื่อสารการตลาด, การนำเสนอผลงานทางธุรกิจ และการพูดต่อสาธารณชน
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดและสื่อสารการตลาด บริษัท คลาวด์นายน์ เวิลด์วายด์ จากัด
 • อาจารย์พิเศษด้านการตลาด, การสื่อสารการตลาด, การสร้างแบรนด์ และการนำเสนอผลงานในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
 • อดีตผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • อดีตรองผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาการค้า-การลงทุนแผนใหม่ (ITDC)

วิทยากรฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 0635366995 , 0659658253

Parinya_Chumrum__One_Page_Profile_
Parinya_CV__P_1_
Parinya_CV__P_2_

Previous
Next

Total Page Visits: 729 - Today Page Visits: 6

Recommended Posts