อบรมกลยุทธ์ชุมชนสัมพันธ์

กลยุทธ์ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์

อบรมกลยุทธ์ชุมชนสัมพันธ์

เพื่อแก้ปัญหา

 • การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ มักล่าช้าหรือติดขัดเพราะขาดการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ที่เพียงพอ
 • ความไม่เข้าใจ และการไม่ยอมรับของชุมชนและสังคม
 • การต่อต้านจากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ หรือกลุ่มสังคมต่าง ๆ

หลักการและเหตุผล

การดำเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ มักประสบปัญหาการต่อต้านหรือการคัดค้านจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง  บางครั้งอาจทำให้เกิดล่าช้าหรือหยุดชะงักลงเพราะความไม่เข้าใจ ขาดการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐหรือชุมชนรอบข้าง หรือแม้แต่กระทั่งภายในองค์กรเอง

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นโรงงานเล็ก ๆ ในชุมชน การก่อสร้างโครงการขนาดกลาง-ใหญ่ หรือแม้กระทั่งโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐ ล้วนมีแรงเสียดทานจากชุมชนในพื้นที่ กลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร สื่อมวลชนท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งกระแสสังคม

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความไม่พร้อมในการพัฒนาโครงการหรือการดำเนินงาน และยังอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในบริบทของแต่ละพื้นที่ แต่เครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยลดแรงเสียดทาน และลดอุปสรรคจากการต่อต้านได้ คือ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ การสร้างการมีส่วนร่วม และการยอมรับในแนวทางที่จะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

หัวข้ออบรมกลยุทธ์ชุมชนสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อโครงการ จึงถูกจัดทำขึ้นจากนักวิชาการและนักปฏิบัติ ผู้มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และรัฐกิจสัมพันธ์ เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ตามแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และเศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศน์
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กลยุทธ์ และเทคนิค ของการใช้สื่อและกิจกรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิผล
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ และศึกษาวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการดำเนินงานกลยุทธ์การสื่อสาร สำหรับโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลุ่มเป้าหมาย

 1. หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
 2. เจ้าของ หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
 3. ผู้ปฏิบัติงานในสายงานประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ รัฐกิจสัมพันธ์ และ CSR
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
 • เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ หรือมีอิทธิพลต่อการนำเสนอข้อมูลและการตัดสินใจในที่ประชุม
 • รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น และพร้อมจะแสวงหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
ระยะเวลาการอบรม

1 วัน แบ่งเป็น บรรยาย 60 % ปฏิบัติ 40%

กำหนดการและเนื้อหาการบรรยาย
 • ทบทวนเรื่องงานชุมชนสัมพันธ์ จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ – เรียบเรียงองค์ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เข้าอบรม ทบทวนการปฏิบัติที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรค
 • วิเคราะห์โครงการ แผนงาน กรณีศึกษาชุมชนสัมพันธ์ในประเทศไทย
 • ฝึกวางแผนประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เพื่อลดการต่อต้าน และสร้างความร่วมมือในระดับท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ
 • นำเสนอและวิพากษ์แผนงาน – แต่ละหน่วยงาน นำเสนอแผนต่อวิทยากร เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรม

วิทยากร

อ.ธนาคม พจนาพิทักษ์ (Ph.D.candidate) นักวิชาการด้านการสื่อสารและผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR ประสบการณ์กว่า 20 ปี อดีตผู้สื่อข่าว น.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ บรรณาธิการนิตยสารชีวจิต มีผลงานด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์มากมาย อาทิ โครงการตามรอยพระบาทที่ยาตรา มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ บมจ.ซีพีออล บมจ.ทีพีไอ ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม In-House Training

โทร. 0635366995, 0659658253

วิทยากรฝึกอบรม
วิทยากรฝึกอบรม
S__4816899
S__4816898
25_03_62_ภาพบรรยากาศ_ติดอาวุธมนุษย์_PRฯ_190331_0021
_MG_5201
วาทิต_ประสมทรัพย์_7089
teacher_1
nares_2

Previous
Next

Total Page Visits: 734 - Today Page Visits: 4

Recommended Posts