05 อบรม กลยุทธ์ชุมชนสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อโครงการ

อบรมกลยุทธ์ชุมชนสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหา

 • การดำเนินโครงการขนาดใหญ่ มักล่าช้าหรือติดขัดเพราะขาดการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ที่เพียงพอ
 • ความไม่เข้าใจ และการไม่ยอมรับของชุมชนและสังคม
 • การต่อต้านจากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ หรือกลุ่มสังคมต่าง ๆ
หลักการและเหตุผล

การดำเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ มักประสบปัญหาการต่อต้านหรือการคัดค้านจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้ง  บางครั้งอาจทำให้เกิดล่าช้าหรือหยุดชะงักลงเพราะความไม่เข้าใจ ขาดการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐหรือชุมชนรอบข้าง หรือแม้แต่กระทั่งภายในองค์กรเอง

ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นโรงงานเล็ก ๆ ในชุมชน การก่อสร้างโครงการขนาดกลาง-ใหญ่ หรือแม้กระทั่งโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐ ล้วนมีแรงเสียดทานจากชุมชนในพื้นที่ กลุ่มองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร สื่อมวลชนท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งกระแสสังคม

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความไม่พร้อมในการพัฒนาโครงการหรือการดำเนินงาน และยังอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในบริบทของแต่ละพื้นที่ แต่เครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยลดแรงเสียดทาน และลดอุปสรรคจากการต่อต้านได้ คือ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ การสร้างการมีส่วนร่วม และการยอมรับในแนวทางที่จะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

หัวข้ออบรมกลยุทธ์ชุมชนสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อโครงการ จึงถูกจัดทำขึ้นจากนักวิชาการและนักปฏิบัติ ผู้มีประสบการณ์ด้านประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ การจัดการสิ่งแวดล้อม และรัฐกิจสัมพันธ์ เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาของการสื่อสารเพื่อการพัฒนา ตามแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และเศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศน์
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กลยุทธ์ และเทคนิค ของการใช้สื่อและกิจกรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิผล
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ และศึกษาวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการดำเนินงานกลยุทธ์การสื่อสาร สำหรับโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลุ่มเป้าหมาย
 1. หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
 2. เจ้าของ หรือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
 3. ผู้ปฏิบัติงานในสายงานประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ รัฐกิจสัมพันธ์ และ CSR
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม
 • เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจ หรือมีอิทธิพลต่อการนำเสนอข้อมูลและการตัดสินใจในที่ประชุม
 • รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้น และพร้อมจะแสวงหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม
ระยะเวลาการอบรม

2 วัน แบ่งเป็น บรรยาย 60 % ปฏิบัติ 40%

กำหนดการและเนื้อหาการบรรยาย

วันแรก

ช่วงเช้า          เศรษฐศาสตร์สีเขียว จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ (บรรยาย 3 ชั่วโมง) โดย อ.ธนาคม พจนาพิทักษ์

ทำความเข้าใจกับหลักคิดของการพัฒนาที่มุ่งสร้างความสมดุล ลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงจากพฤติกรรมมนุษย์ มุ่งสู่เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ช่วงบ่าย         การประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนโครงการ (บรรยาย 2 ชั่วโมง)โดย อ.วาทิต ประสมทรัพย์

เรียนรู้การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย วิธีการเลือกใช้สื่อ และเครื่องมือทางการสื่อสารทั้งสื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่ ใช้อย่างไรให้เกิดผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และความล้มเหลว (บรรยาย 2 ชั่วโมง) โดย อ.ธนาคม พจนาพิทักษ์

อย่าเสียเวลาลองผิดลองถูก ตัวอย่างที่ดีและไม่ดี มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง แต่จะทำอย่างไรที่จะถอดบทเรียนเหล่านั้นไม่ให้เราต้องทำผิดซ้ำซาก และเลือกวางกลยุทธ์ที่ถูกต้องเสียแต่เริ่มแรก

วันที่สอง

ช่วงเช้า           ฝึกวางแผนประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ (ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง) โดย อ.วาทิต ประสมทรัพย์

ผู้เข้าอบรมจากแต่ละหน่วยงาน นำความรู้ที่ได้ในวันแรกมาวางแผนประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เพื่อลดการต่อต้าน และสร้างความร่วมมือในระดับท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ

ช่วงบ่าย         นำเสนอและวิพากษ์แผนงาน (ปฏิบัติ 4 ชั่วโมง) โดย อ.ธนาคม พจนาพิทักษ์ และ อ.วาทิต ประสมทรัพย์

แต่ละหน่วยงาน นำเสนอแผนต่อวิทยากร เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากวิทยากร ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วิทยากร

อ.ธนาคม พจนาพิทักษ์ (Ph.D.candidate) นักวิชาการด้านการสื่อสารและผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR ประสบการณ์กว่า 20 ปี อดีตผู้สื่อข่าว น.ส.พ.กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการ บรรณาธิการนิตยสารชีวจิต มีผลงานด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์มากมาย อาทิ โครงการตามรอยพระบาทที่ยาตรา มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ บมจ.ซีพีออล บมจ.ทีพีไอ ฯลฯ

อ.วาทิต ประสมทรัพย์ นักวางแผนกลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์ อาจารย์พิเศษ นักวิชาการอิสระ ประสบการณ์กว่า 20 ปี เคยเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ให้ บมจ.ท่าอากาศยานไทย โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก BOI บมจ. อีสท์วอเตอร์  โครงการพัฒนาเหมืองแร่โพแทช จ.นครราชสีมา ฯลฯ

สถานที่จัดอบรม

ห้องประชุม CRF ถ.สรงประภา เขตดอนเมือง (คลิกเพื่อดูแผนที่)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0635366995, 0814437434

วิทยากรฝึกอบรม
วิทยากรฝึกอบรม
S__4816899
S__4816898
25_03_62_ภาพบรรยากาศ_ติดอาวุธมนุษย์_PRฯ_190331_0021
_MG_5201
วาทิต_ประสมทรัพย์_7089
teacher_1
nares_2

Previous
Next

Total Page Visits: 176 - Today Page Visits: 3

Recommended Posts