อบรมถ่ายภาพผู้บริหาร

“ผู้บริหาร” คือ ภาพลักษณ์สำคัญขององค์กร ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าสินค้าหรือบริการ แต่หน่วยงานหลายแห่งมักประสบปัญหาว่าภาพถ่ายที่ได้มานั้น ขาดความน่าสนใจ ไม่สามารถถ่ายทอดภาพลักษณ์และบุคลิกภาพที่ดีของผู้บริหาร และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้ ซึ่งอาจเกิดจากข้อจำกัดในด้านการบริหาร วัฒนธรรมองค์กร จึงทำให้ช่างภาพขาดแรงบันดาลใจ ขาดความคิดสร้างสรรค์ และขาดความกล้าในการ “จัดการ” เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สวยงามเหมาะสม

ขณะเดียวกัน “โทรศัพท์มือถือ” ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการถ่ายภาพระดับมืออาชีพมากขึ้น ดังนั้น หากนักประชาสัมพันธ์ หรือพนักงานในองค์กร สามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพที่มีคุณภาพดี ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเผยแพร่เนื้อหาทางการประชาสัมพันธ์ให้องค์กรได้อีกมาก

หัวข้ออบรมถ่ายภาพผู้บริหาร ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร จึงเป็นการให้คำแนะนำจากช่างภาพสื่อมวลชนมืออาชีพ ผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งการใช้กล้อง DSLR และกล้องมือถือ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่ายสำหรับใช้งานประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงบันดาลใจ ในการถ่ายภาพเพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นมุมมองของการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ และรู้จักสร้างสรรค์มุมมองใหม่ ๆ ได้เอง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิค ในการบริหารจัดการสถานการณ์ เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่สมบูรณ์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติถ่ายภาพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ปฏิบัติงานในสายงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ และ CSR ช่างภาพองค์กร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

มีความรู้เบื้องต้นด้านการถ่ายภาพ มีความเข้าใจเรื่อง subject แสง และองค์ประกอบภาพ

ระยะเวลา

1 วัน แบ่งเป็น บรรยาย 50% ปฏิบัติ 50%

กำหนดการและเนื้อหาการบรรยาย

ช่วงเช้า การถ่ายภาพด้วยมือถือ เพื่อการประชาสัมพันธ์ (บรรยาย 3 ชั่วโมง)

การสะท้อนภาพลักษณ์ผู้บริหาร ผ่านภาพถ่ายบุคคล

การเล่าเรื่องราวผ่านภาพถ่าย

การสร้างมุมมองของภาพถ่ายเชิงประชาสัมพันธ์

ช่วงบ่ายปฏิบัติการ (3.5 ชั่วโมง)

ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพบุคคล และภาพที่มีบุคคลเป็นองค์ประกอบหลัก

ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพสิ่งของ (Pack shot) และภาพสินค้าหรือบริการ เพื่อการประชาสัมพันธ์

วิทยากร

อ.ธีรพงศ์ ต๋าอ่อน – ช่างภาพมืออาชีพแถวหน้าของเมืองไทยเคยถ่ายภาพในงานพระราชพิธีต่าง ๆ และภาพข่าวสื่อมวลชน ภาพประกอบข่าว ภาพผู้นำระดับประเทศ นักการเมือง และนักธุรกิจระดับสูง สมัยที่เป็นช่างภาพข่าวประจำหนังสือพิมพ์ ก่อนจะออกมาเป็น Freelance เพื่อรับถ่ายภาพงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

ติดต่อวิทยากร โทร. 0814411975

วิทยากรฝึกอบรม

Picture9
S__178151426
Picture4
Picture1

Previous
Next

Total Page Visits: 1173 - Today Page Visits: 3
Share this Post