อบรมดิจิทัลพีอาร์ สร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กร

อบรมดิจิทัลพีอาร์ การสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กร

เพื่อแก้ปัญหา
 • แก้อาการขาด “เรื่องเล่า” และ “ประเด็น” สำหรับการประชาสัมพันธ์องค์กร สินค้าหรือบริการ
 • ขาดวิธีคิด ในการสรรค์สร้างเนื้อหา เพื่อนำมาสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 • มีเนื้อหาประชาสัมพันธ์ที่ขาดความน่าสนใจ และไม่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
หลักการและเหตุผล

หลายองค์กร มีสื่อและช่องทางประชาสัมพันธ์ของตัวเองมากมาย เช่น Facebook YouTube, LINE, Twitter ทำให้ต้องคอยสร้างเนื้อหาต่าง ๆ มาป้อนสื่อเหล่านี้ เพื่อสร้าง engagement ตลอดเวลา ทำให้หลายครั้ง การสื่อสารที่เผยแพร่ออกไป กลายเป็นลักษณะ “จำเป็นต้องทำ” หรือ สื่อสารในสิ่งที่เราอยากบอก ไม่ใช้สิ่งที่คนอยากรู้ จนกลายเป็นความน่าเบื่อ หรือ “เลื่อนผ่าน” ในที่สุด

ดังนั้น เมื่อการประชาสัมพันธ์ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว นักประชาสัมพันธ์จึงต้องรู้จักวิธีคิด และวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวให้มีความน่าสนใจ น่าจดจำ น่าติดตาม ผ่านการเล่าเรื่อง ด้วยภาษาที่เหมาะสม ฟังแล้วรื่นหู ไม่สร้างความขัดแย้ง ไม่ก่อให้เกิด Feedback ที่ไม่ดี และยังต้องรู้จักการจับประเด็น สร้างเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับสาร จนนำไปสู่ความน่าเชื่อถือในที่สุด

หลักสูตร “การสร้างเนื้อหาเพื่อการประชาสัมพันธ์ในยุค Digital” จะเริ่มสอนตั้งแต่วิธีคิด และมุมมองของการประชาสัมพันธ์ (PR angle) การสร้างเรื่องเล่า (PR story) ทฤษฎีเกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อออนไลน์ และการวางแผนงานสำหรับการสื่อสารออนไลน์

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญาของการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการคิด และสร้างประเด็นในการประชาสัมพันธ์ (PR Angle)
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางสื่อสารสำหรับองค์กร และโครงการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ปฏิบัติงานในสายงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ และ CSR

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท และพันธกิจขององค์กร
มีความสามารถพื้นฐานด้านการเขียน และการใช้ภาษา

กำหนดการและเนื้อหาการบรรยาย

ช่วงเช้า

 • การจับประเด็นในการสื่อสาร (PR angle) จากพันธกิจขององค์กร (บรรยายและปฏิบัติ 3 ชั่วโมง)
 • การวิเคราะห์แง่มุมทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง PR Story
 • การสร้างประเด็นข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน
 • การเขียนข่าวในยุค Digital PR

ช่วงบ่าย

 • ฝึกปฏิบัติการสร้างประเด็นข่าว ปฏิบัติการ (3.5 ชั่วโมง)
 • ฝึกหัดการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในยุค Social Media
 • วางแผนการทำ Content ประเภท บทความประชาสัมพันธ์ในโลกออนไลน์
ผู้รับผิดชอบโครงการ

บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

วิทยากร

อ.วาทิต ประสมทรัพย์ นักวางแผนกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ประสบการณ์ทำงานในฝ่ายรัฐวิสาหกิจ  9 ปี และที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ประจำบริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด 14 ปี ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ วิทยากร นักวิจัย นักวิชาการอิสระ เป็นที่ปรึกษาโครงการตรวจประเมินแฟรนไชส์และพัฒนาธุรกิจให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  In-House Training

วิทยากรฝึกอบรม
วิทยากรฝึกอบรม

โทร. 00635366995 , 0659658253

Total Page Visits: 771 - Today Page Visits: 1

Recommended Posts