อบรมประชาสัมพันธ์ ติดอาวุธมนุษย์ PR เสริมพลังการสื่อสารองค์กร

ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์

อบรมประชาสัมพันธ์เข้มเข้น 2 วัน

ที่จะเปลี่ยนพนักงานธรรมดา ให้เป็น PR ชั้นยอด ขององค์กร

ทำไมต้องอบรมประชาสัมพันธ์

เพราะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้สื่อมวลชนถูกลดบทบาทและความสำคัญลงไป ในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์เริ่มเข้ามาแทนที่ สื่อกระแสหลักต้องพึ่งพาช่องทางของโซเชียลมีเดียเพื่อให้เนื้อหาถูกส่งไปถึงผู้รับสาร หน้าจอมือถือเริ่มมาแทนที่จอโทรทัศน์ เพราะสามารถเลือกเปิดดูเวลาไหนก็ได้ เด็กรุ่นใหม่และคนรุ่นปัจจุบัน ไม่ซื้อและไม่อ่านหนังสือพิมพ์ ผู้บริโภคมีพลังอำนาจที่จะสื่อสารให้เข้าถึงคนกลุ่มใหญ่ได้มากขึ้น คนทั่วไปสามารถสร้างชุมชนของตัวเองได้โดยง่าย

สถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้วิธีการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ ต้องเปลี่ยนแปลงให้เท่าทันกับเทคโนโลยี ในเมื่อสื่อมวลชนอาจไม่ได้เป็นช่องทางหลักของการประชาสัมพันธ์อีกต่อไป คนในองค์กรเริ่มมีอำนาจในการสื่อสารและสร้างความน่าเชื่อถือ ผ่านคำพูดแบบปากต่อปาก ออกไปสู่สาธาณชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์

บริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งประกอบด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมากว่า 20 ปี จึงได้ร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม “ติดอาวุธมนุษย์ PR เสริมพลังการสื่อสารองค์กร” เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และความสามารถในการสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรออกสู่ภายนอก อันประกอบด้วยเนื้อหา 4 หมวด ได้แก่ แนวคิดการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล การเขียนเชิงพีอาร์ การสื่อสารด้วยภาพ และ การประชาสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัว ปรับกระบวนทัศน์ และวิธีการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ให้เหมาะกับปัจจุบันและอนาคตต่อไป

อบรมประชาสัมพันธ์แล้วได้อะไร

  1. ผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจในบริบทของการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
  2. ได้ฝึกหัดทักษะในการเขียน ลำดับความคิด และสร้างประเด็นเนื้อหาเชิงประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานในองค์กร
  3. สร้างทักษะในการสื่อสารด้วยภาพ ความเข้าใจในการใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในเชิงประชาสัมพันธ์
  4. ทำความเข้าใจกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีในปัจจุบันและสามารถใช้ได้อย่างเหมาะสม

ใครเหมาะกับหลักสูตรนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เรียนอะไรบ้าง

การที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีทักษะทางด้านการสื่อสารทั้งภาพ เสียง และการใช้ภาษา ความเข้าใจในสื่อและเทคโนโลยี จนสามารถบูรณาการความรู้และทักษะต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการสร้างเนื้อหาทางการสื่อสาร (content) ที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร ผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่ทรงประสิทธิภาพ จึงจะสามารถสร้างพลังแห่งการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบันได้

อบรมประชาสัมพันธ์
อบรมประชาสัมพันธ์ Digital PR ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร
แบ่งเนื้อหาเป็น 4 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 การประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล (PR in digital world)
ผศ.พรพรรณ เชยจิตร – ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital PR และ CRM
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง บรรยาย
เนื้อหา ทำความเข้าใจกับปรัชญาและแนวคิดของการประชาสัมพันธ์ ผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่ส่งผลต่อวิธีการทำงาน พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลวิเคราะห์สื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ การใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร สินค้า และผู้บริหาร

หมวดที่ 2 ถ่ายมือถือ อย่างมือโปร (Professional visual communication)
อ.ธีรพงศ์ ต๋าอ่อน – ช่างภาพชั้นนำของเมืองไทย
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง บรรยายและฝึกปฏิบัติ
เนื้อหา แนวคิดของการสื่อสารด้วยภาพ หลักการและเทคนิคในการถ่ายภาพด้วยมือถือ
การจัดองค์ประกอบ มุมมอง แสง-เงา การแต่งภาพด้วยแอพลิเคชั่น
การถ่ายและตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยรูปถ่ายจากมือถือ

หมวดที่ 3 คิด-เขียน แบบพีอาร์ (Effective PR writing)
ผศ.อริน เจียจันทร์พงษ์ – นักเขียน นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้าน   การเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง บรรยายและฝึกปฏิบัติ
เนื้อหา ฝึกทักษะในการลำดับความคิด การจับประเด็น การค้นหาคุณค่าความเป็นข่าว การเขียนและการใช้ภาษาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย การใช้ภาษาข่าว การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และฝึกปฏิบัติเขียนข่าวอย่างสร้างสรรค์

หมวดที่ 4 การบริหารการสื่อสารขององค์กร  (บรรยาย 3 ชั่วโมง)

อ.วาทิต ประสมทรัพย์– ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน ประสบการณ์กว่า 20 ปี
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง บรรยาย
เนื้อหา ทำความเข้าใจกับ Media landscape ในปัจจุบัน และอิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อสังคมไทย โดยเฉพาะเฟซบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม และทวิตเตอร์ ทำความเข้าใจกับพฤติกรรมของผู้ใช้สื่อออนไลน์ และการสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะกับผู้รับสาร พร้อมเข้าร่วมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยกันนำพาเนื้อหาออกสู่สาธารณชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อ In-House Training

โทร. 0635366995 , 0659658253

ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม

Total Page Visits: 993 - Today Page Visits: 3

Recommended Posts