โครงการ CSR การศึกษา ชุมชนใฝ่รู้
โครงการ CSR การศึกษา ชุมชนใฝ่รู้
โครงการ CSR การศึกษา ชุมชนใฝ่รู้

โครงการ CSR ชุมชนใฝ่รู้ (Life Long Learning)

โครงการ CSR ชุมชนใฝ่รู้ คือ โครงการเพื่อสังคมเชิงการศึกษาที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา เป็นการศึกษาและการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ (Non-Formal Education and Learning) ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และเปิดโอกาสให้องค์กรภาครัฐและเอกชน สามารถให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน สร้างโอกาสทางการศึกษา เป็นหนทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ใครเรียนได้บ้าง

ใครก็ได้ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา มีอายุระหว่าง 10 – 75 ปี ทั่วประเทศ เช่น สามเณร เด็กเร่ร่อน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มสตรี เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า วิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอท็อป ชาวประมง ฯลฯ

เนื้อหาความรู้ที่แบ่งปัน

หมวดธุรกิจการค้า
หลักการทำธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ

การตลาด O2O

หมวดสังคม
การคิด วิเคราะห์ แยกแยะ

ทักษะการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ

หมวดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ศิลปะและสันทนาการ

ก้าวทันเทคโนโลยี


วิทยากร ผู้ถ่ายทอดความรู้

วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยากรจิตอาสาจากที่ต่าง ๆ ที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทำงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ ทำธุรกิจ มีทักษะในจัดการแก้ปัญหา ทั้งเรื่องการสื่อสารและให้ความร่วมมือ การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปิดโลกทัศน์ให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม

โครงการ ชุมชนใฝ่รู้ (Life Long Learning) เปิดกว้าง ต้อนรับวิทยากรจิตอาสาทุกท่าน เพื่อร่วมปณิธานในการปันความรู้สู่สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่สังคมไทย

ห้องเรียนชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ห้องเรียนชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จะสมัครเรียนฟรีได้อย่างไร

  1. จังหวัด
  2. ชื่อ อปท. หรือ ชื่อชุมชน
  3. หัวข้อที่สนใจ
  4. ชื่อผู้ประสานงานของ อปท. หรือชุมชน
  5. หมายเลขโทรศัพท์

ครบตามเงื่อนไข เราจะไปหา..ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย


 

ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม
ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม

โครงการ CSR ชุมชน ผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุ ชากยายจีน จ.ชลบุรี
โครงการ CSR ชุมชนใฝ่รู้ เขาชะงุ้ม
กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายขยายผลโครงการในพระราชดำริ เชาชะงุ้ม จ.ราชบุรี
Total Page Visits: 61 - Today Page Visits: 1