รับทำคู่มือและแผนสื่อสารในภาวะวิกฤต การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต

คู่มือและแผนสื่อสารในภาวะวิกฤต คือ เครื่องมือสำคัญขององค์กรที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของวิกฤตการ รักษาชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร

เมื่อเกิดเหตุวิกฤต แน่นอนว่าทุกคนในองค์กรรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก อาจตกใจจนทำอะไรไม่ถูก การควบคุมข้อมูลข่าวสาร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดผลกระทบจากเหตุวิกฤต บรรเทาความรุนแรง สื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงแนวทางดำเนินการ และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ต้องการขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย

“สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ” จึงเป็นคำกล่าวที่ชัดเจน ในกรณีที่ผู้นำองค์กรสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำที่จะนำพาองค์กรและผู้ได้รับผลกระทบให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤต แต่หากผู้นำองค์กรไม่สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็ไม่ต่างอะไรกับ “เหยื่อ” ของเหตุวิกฤตนั้น ๆ

อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต
รับทำแผนสื่อสารในภาวะวิกฤต

ทีมที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ ที่มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต

จากประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี ทีมงานสื่อสารในภาวะวิกฤตบริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ มีประสบการณ์ตรงในการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนขนาดเล็กถึงใหญ่ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทข้ามชาติ (ขอสงวนนาม แต่ะสามารถเปิดเผยรายชื่อได้ในการประชุมนำเสนองาน) ต้องผ่านพบวิกฤตการณ์ของหน่วยงานตัวเอง และของลูกค้ามาหลายต่อหลายครั้ง ผสมผสานกับ Know-how ในการจัดการภาวะวิกฤตจาก Partner ต่างชาติ จึงนำมาประยุกต์ให้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในบริบทต่าง ๆ ของประเทศไทย

ประกอบด้วย

 • อาจารย์วาทิต ประสมทรัพย์ ที่ปรึกษาด้าน Corporate PR และ Crisis Communication
 • อาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อดีตนักข่าวสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารมูลนิธิ นักพัฒนาสังคม นักวิจัย และบรรณาธิการนิตยสารชื่อดัง
 • นายพงศธร กาญจนะวรนันท์ ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ประสบการณ์กว่า 10 ปี
เนื้อหาในแผนสื่อสารในภาวะวิกฤต

Chapter 1 เมื่อเกิดเหตุวิกฤต – ประกอบด้วยขั้นตอนการตอบสนองต่อสถานการณ์

Chapter 2 กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติในการสื่อสาร

Chapter 3 ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น Template ของการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ร่างคำแถลงการณ์ การแถลงข่าว

แผนสื่อสารในภาวะวิกฤต ประกอบด้วย

 1. คำนำ
 2. ความเสี่ยง และโอกาสในการเกิดวิกฤตการณ์
 3. โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ของ Crisis Communication Team
 4. Crisis Handling Procedure
 5. แผนการฝึกอบรมและซักซ้อมการสื่อสารในภาวะวิกฤต
ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. รับ Brief เพื่อศึกษารายละเอียดขององค์กร ผู้บริหาร พนักงาน โครงสร้าง และวัฒนธรรมองค์กร
 2. Workshop ประเมินความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์องค์กร โดยผู้แทนจากส่วนงานต่าง ๆ
 3. นำเสนอโครงร่างแผนและคู่มือการสื่อสารในภาวะวิกฤต และรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน
 4. จำลองสถานการณ์
 5. ฝึกอบรมเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤต การใช้แผน และคู่มือ
ระยะเวลา

30-90 วัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของแต่ละองค์กร

งบประมาณ

อยู่ระหว่าง 300,000-2,500,000 บาท

ส่วนของเนื้อหา ขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายของแต่ละองค์กร

ส่วนของการจัดอบรม ขึ้นอยู่กับสถานที่และการจัดการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทจะเข้าไปนำเสนอกระบวนการ ขั้นตอน และรับฟัง Requirement เบื้องต้น เพื่อนำเสนอราคาต่อไป

ติต่อที่ปรึกษา อาจารย์วาทิต ประสมทรัพย์ โทร. 0635366995

Email: watit@crfmgt.com

อ.วาทิต ประสมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต
อบรม และ Workshop แผนสื่อสารในภาวะวิกฤต
บรรยากาศ Workshop การสื่อสารในภาวะวิกฤต
แผนสื่อสารในภาวะวิกฤต
แผนสื่อสารในภาวะวิกฤต
อ.ธนาคม พจนาพิทักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านชุมชนสัมพันธ์

 

Total Page Visits: 998 - Today Page Visits: 0

Recommended Posts