อบรมแล้ว นำไปใช้งานได้จริง (ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร)

ซีอาร์เอฟ เผยความสำเร็จของโครงการอบรม “ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร” ครั้งที่ 1 พัฒนาศักยภาพคนทำงานประชาสัมพันธ์องค์กรให้สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง

พิธีเปิดการอบรม โดยอาจารย์นฤชร สังขจันทร์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการอบรม “ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร” เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของบริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการตระหนักถึงบริบทของการสือสารมวลชนที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้นักประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate PR) ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่สื่อมวลชนกระแสหลักถูกแทรกแซงจากสื่อสังคมออนไลน์ และผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกลับกลายเป็นผู้ส่งสารเสียเอง

โดยการอบรมครั้งนี้ มีหน่วยงานต่าง ๆ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 17 แห่ง ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ 14 แห่ง บริษัทเอกชน 2 แห่ง และมูลนิธิ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 26 คน ซึ่งผู้เข้าอบรม 95% ประเมินผลว่าสามารถนำเนื้อหาที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงในระดับความพึงพอใจ 4-5 (จาก 5 ระดับ)

Workshop คิด-เขียนแบบพีอาร์ โดย ผศ.อริน เจียจันทร์ พงษ์

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานบางแห่งที่ไม่สามารถเดินเรื่องส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมได้ทัน ทางคณะผู้จัดงานจึงคาดว่าจะเปิดการอบรมรุ่น 2 ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้อีกหลายหน่วยงานที่พลาดการอบรมในรุ่นที่แล้ว

พิธีปิดการอบรมโดย ผศ.สมศักดิ์ ชาติน้ำเพ็ชร คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

หน่วยงานที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารได้จากเฟซบุ๊ค www.facebook.com/crfmgt

_MG_5163
_MG_5161
_MG_5160
26_03_62_ภาพบรรยากาศ_ติดอาวุธมนุษย์_PRฯ_190331_0030
26_03_62_ภาพบรรยากาศ_ติดอาวุธมนุษย์_PRฯ_190331_0023
26_03_62_ภาพบรรยากาศ_ติดอาวุธมนุษย์_PRฯ_190331_0029
26_03_62_ภาพบรรยากาศ_ติดอาวุธมนุษย์_PRฯ_190331_0022
26_03_62_ภาพบรรยากาศ_ติดอาวุธมนุษย์_PRฯ_190331_0016_1
26_03_62_ภาพบรรยากาศ_ติดอาวุธมนุษย์_PRฯ_190331_0013

Previous
Next

Total Page Visits: 828 - Today Page Visits: 4

Recommended Posts