อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต

อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต

อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต

เหตุผลและความจำเป็น

วิกฤตการณ์ คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคาด ซึ่งมักเป็นเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน อาจทำให้การทำงานต้องหยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรใด้

และยิ่งในภาวะที่สังคมยึดติดกับการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย มีการแสดงความคิด ความเห็น มีการนำภาพหรือข้อความบางอย่างออกมาเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือกระทั่งบุคลากรในองค์กรเองที่มีวิธีการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมเพียงพอ ก็อาจะนำมาซึ่งข้อโต้เถียง กลายเป็นประเด็นร้อน และส่งผลกระทบต่อองค์กรได้

การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต จึงเป็นกระบวนการ และวิธีการ ที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของวิกฤตการณ์ ลดความสูญเสีย ช่วยเหลือด้านความรู้สึกของผู้ได้รับผลกระทบ และช่วยปกป้องภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรไว้ได้

แนวคิด กระบวนการ และวิธีการ ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดเรื่องวิกฤตการณ์ และการบริหารประเด็น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบถึงกระบวนการของการสื่อสารในภาวะวิกฤต
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสารในภาวะวิกฤตได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน หรือ ผู้ปฏิบัติงานในสายงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ และชุมชนสัมพันธ์

เนื้อหาหลักสูตร

  1. .การประเมินความเสี่ยง
  2. การวางแผนสื่อสารในภาวะวิกฤต
  3. การรวบรวมทีมและวิเคราะห์สถานการณ์
  4. การบรรเทาความกังวลต่อวิกฤตการณ์
  5. การเขียนคำแถลงการณ์เพื่อสื่อสารในภาวะวิกฤต
  6. การประชาสัมพันธ์หลังภาวะวิกฤต
  7. กรณีศึกษา และการถอดบทเรียน จากภาวะวิกฤต
วิทยากร

อ.วาทิต ประสมทรัพย์ นักวิชาชีพ และที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ – วาทิต มีประสบการณ์ในการเขียนแผนการจัดการและการสื่อสารในภาวะวิกฤตให้กับหน่วยงานหลายแห่ง เช่น บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ฯลฯ

วาทิต เคยเข้าร่วมประชุม Asia Emergency Management Conference ที่เมืองมาเก๊า และมีประสบการณ์ตรงเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตอีกหลายกรณี ที่พร้อมจะมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับจัดอบรมแบบ In-house Training

โทร. 0635366995 , 0659658253

วิทยากรฝึกอบรม

วาทิต_ประสมทรัพย์_555
วาทิต_ประสมทรัพย์_6526
วาทิต_ประสมทรัพย์_1319
อบรม_1122020_๒๐๐๒๑๑_0018
อบรม_1122020_๒๐๐๒๑๑_0007
20191217_100435
อบรม_1122020_๒๐๐๒๑๑_0011
PEA_2019_พิษณุโลก_150862_๑๙๐๙๐๑_0058
PEA_2019_พิษณุโลก_150862_๑๙๐๙๐๑_0057

Previous
Next

Total Page Visits: 1258 - Today Page Visits: 2

Recommended Posts