อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

อบรมการสื่อสารภายในองค์กร

อบรมการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีบทบาทสำคัญอย่างมากทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการทำงานที่ต้องใช้การติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ เป็นประจำ ไม่เพียงแต่งานบริการและงานด้านการประชาสัมพันธ์เท่านั้น แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล ระหว่างหน่วยงานภายใน การสื่อสารภายในองค์กร ก็มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีความเข้าใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน พนักงานในองค์กรทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ปฏิบัติงานในทุก ๆ ระดับ จะต้องเป็นทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารที่ดี เพื่อสร้างทั้งความประทับใจและผลลัพธ์ที่น่าพอใจในการสื่อสารแต่ละครั้งให้ประสบความสำเร็จแบบ “สื่อสารได้ผล คนเป็นสุข”
สื่อสารภายในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานและความสัมพันธ์ที่ดี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารกับตนเองและผู้อื่นในแบบ “ สื่อสารได้ผล คนเป็นสุข”รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของและตระหนักถึงบทบาท ความสาคัญของตนต่อองค์กร 2.เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารที่สำคัญทั้ง การฟัง การพูด การจับใจความสำคัญ รวมถึงการใช้คำพูดและน้าเสียงที่สามารถสร้างความประทับใจและได้ผลลัพธ์ในการสื่อสาร 3.เพื่อให้ผู้อบรมสามารถตอบคาถาม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสมเป็นที่ประทับใจของลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่องาน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ปฏิบัติงานในสายงานประชาสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ หัวหน้างาน

เนื้อหาการบรรยายและฝึกปฏิบัติ

  • สร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสาร ด้วยทฤษฎี DISC
  • ทักษะการนำเสนอและตอบคำถามแบบ SSG
  • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการรับมือกับเรื่องร้องเรียน

ประโยชน์ที่จะได้รับ:

1.ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าและผู้ที่ติดต่องานได้ 2.ผู้เข้าอบรมสามารถเป็นผู้ฟังที่เข้าอกเข้าใจลูกค้าพร้อมทั้งจับประเด็นสำคัญ สื่อสารตรงประเด็น และตอบคาถามลูกค้าได้ถูกต้องแบบ “ถูกต้อง ถูกใจ” 3.ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับมือกับข้อร้องเรียนลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์และนาไปใช้สร้างผลงานที่น่าประทับใจในงานที่ทาในปัจจุบัน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง In-House Training โทร. 0635366995 , 0659658253
ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม
ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม
Total Page Visits: 340 - Today Page Visits: 0