“สื่อสารองค์กร” เป็นคำที่หลายองค์กรนำมาใช้ตั้งชื่อหน่วยงานภายใน แทนคำว่า “ประชาสัมพันธ์” ซึ่งจริง ๆ แล้ว คำทั้งสองคำนี้มีความทับซ้อนกันอยุ่ในความหมาย เพราะคำว่า สื่อสารองค์กร เป็น “หน้าที่” ที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำเพื่อสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ขององค์กรออกไป ในขณะที่คำว่า “ประชาสัมพันธ์ นั้น เป็น เป้าหมาย คือ เราสื่อสารองค์กรออกไปเพื่อจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรือฝ่ายสื่อสารองค์กร ต่างก็ต้องทำหน้าที่เดียวกัน คือ สร้างการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กร

แล้วฝ่ายสื่อสารองค์กร ต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง

เพราะองค์กร ประกอบด้วยแง่มุมต่าง ๆ มากมายที่จะให้เราสื่อสารออกไป หน้าที่ของฝ่ายสื่อสารองค์กรจึงประกอบด้วยการสื่อสารสามเรื่องหลัก ๆ คือ องค์กร สินค้า/บริการ และผู้บริหาร/บุคลากร โดยจิ๊กซอว์ทั้งสามตัวนี้แหละ ที่จะนำไปสู่ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate Image) ตามที่เรามุ่งหวัง

ประเด็นในการสื่อสาร

1. แง่มุมด้านองค์กร – จะนำเสนอเนื้อหา เรื่องราว ที่แสดงถึงความเข้มแข็งขององค์กร ความโปร่งใส ความเป็นมืออาชีพ ความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ  หรือหากเป็นเชิงรับ ก็อาจจะเป็นการแก้ไขวิกฤตทางด้านชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร เนื้อหาที่นำเสนอ เช่น การได้รับรางวัลทางด้านการบริหารจัดการ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กร คำแถลงการณ์เมื่อเกิดภาวะวิกฤต เป็นต้น

2. แง่มุมสินค้าหรือบริการ – นำเสนอเนื้อหาที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าหรือบริการ เช่น การได้รับรองมาตรฐานต่าง ๆ คำกล่าวอ้าง (testimony) ของผู้ใช้บริการ รายละเอียดของสินค้าหรือบริการ การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการผลิตหรือให้บริการ เป็นต้น

3. แง่มุมผู้บริหาร – เพราะผู้บริหารถือเป็นบุคคลสำคัญที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในองค์กร ภาพลักษณ์ของผู้บริหารจึงเป็นสิ่งจำเป็น การนำเสนอภาพลักษณ์ของผู้บริหารจึงเน้นไปที่ ประวัติและความสำเร็จในวิชาชีพ วิสัยทัศน์ และแนวทางดำเนินการขององค์กรต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นในปัจจุบัน เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า แง่มุมของประชาสัมพันธ์ทั้งสามส่วนนี้ ยังสามารถแตก แยกย่อย ได้อีกเป็นหลายเรื่อง หลายประเด็น ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ขึ้นอยู่กับ “เป้าหมาย” ทางการสื่อสาร ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร จะต้องกำหนดให้ชัดเจน ก่อนที่จะสรรค์สร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ออกไป

Total Page Visits: 1409 - Today Page Visits: 2
Share this Post