อบรมสร้าง Infographic ได้ ภายใน 1 วัน

สร้าง infographic ได้ภายใน 1 วัน CRF

อบรมสร้าง Infographic ได้ภายใน 1 วัน

ในยุคที่ผู้คนเสพสื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก ความเร็ว ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กอปรกับลักษณะนิสิยของคนไทยที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือ ทำให้การสื่อสารเนื้อหาที่มีความซับซ้อน ไม่เป็นที่สนใจของผู้รับสารอีกต่อไป

Infographic คือการแสดงข้อมูลอันสลับซับซ้อนด้วยภาพที่มีความสวยงาม สื่อความหมายได้กระชับ เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อเหมือนตัวหนังสือที่เรียงติด ๆ กันจำนวนมาก Infographic จึงได้รับความนิยมในการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลมีเดีย

แปลงข้อมูลที่ซับซ้อน เป็นแผนภาพที่เข้าใจง่ายด้วย Infographic

หลักสูตรฝึกอบรม “สร้าง Infographic ได้ภายใน 1 วัน” ประกอบด้วยเนื้อหา 3 หมวด ได้แก่ 1.การแปลงข้อมูลเป็น Information 2. สอนวิธีการวิเคราะห์ Content การออกแบบ การสเก็ชไอเดีย และ 3.ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างสรรค์งาน Infopraphic ที่ดีได้ภายในหนึ่งวัน

วัตถุประสงค์

1.ผู้อบรมสามารถแปลงข้อมูลเป็น Information ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้าน Infographic ในการทำสื่อประชาสัมพันธ์

3.ผู้เข้าอบรมมีความรู้การออกแบบ เข้าใจ เข้าถึง แนวคิด ขั้นตอนการทำภาพ อินโฟกราฟิก

ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ Content เพื่อการออกแบบได้อย่างน่าสนใจ

กลุ่มเป้าหมาย

1.ผู้ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์

2.ผู้ปฏิบัติงานด้านกราฟิกดีไซน์ การออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

เนื้อหาหลักสูตร

  • ทำความเข้าใจกับความหมาย และหลักการเบื้องต้นของ Infographic
  • ขั้นตอนการสร้าง infographic
  • Pre-production – การตั้งหัวข้อ การค้นคว้าหาทรัพยากร การวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบข้อมูลข่าวสาร
  • Production – แรงบันดาลใจ การสเก็ชไอเดีย การออกแบบ การทดสอบ และปิดงาน
  • ฝึกปฏิบัติการ จากเนื้อหาตั้งต้น สู่การออกแบบ
  • ฝึกปฏิบัติการ วิธีการเชิงสัญญะ
  • การสร้าง infographic ที่ดี

ระยะเวลาการอบรม

      1 วัน

สร้าง Infographic กับ อ.บาส
สร้าง Infographic กับ อ.บาส

วิทยากร

อ.สถาพร ก้องเกียรติธรรม อ.บาส เป็นมืออาชีพทางด้านกราฟิกดีไซน์จบการศึกษาด้วยคุณวุฒิศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิตในสาขานฤมิตศิลป์ (Creative Arts) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานราชการและเอกชนหลายแห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่อง In-House Training

โทร. 0635366995 , 0659658253

ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม
ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม
Total Page Visits: 418 - Today Page Visits: 1