Skip to content

วิทยากรด้านชุมชนสัมพันธ์ อ.ธนาคม พจนาพิทักษ์

23 มิถุนายน 2020
วิทยากรด้านชุมชนสัมพันธ์ อาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์ นักวิชาการด้านการสื่อสารและผู้เชี่ยวชาญด้าน CSR ประสบการณ์กว่า 20 ปี อ
อ่านต่อ

วิทยากรด้านการพูด เทคนิคการขาย – สกลภัทร ศรีโพธิ์น้อย

23 มิถุนายน 2020
วิทยากรด้านการพูด เทคนิคการขาย สกลภัทร ศรีโพธิ์น้อย หรือ อ.บู๊ ไม่ใช่แค่นักพูดที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ แต่ อ.บู๊ ยังเป็นนัก
อ่านต่อ

วิทยากรด้านการเขียนข่าว – ผศ. อริน เจียจันทร์พงษ์

23 มิถุนายน 2020
วิทยากรด้านการเขียนข่าว – ผศ. อริน เจียจันทร์พงษ์ ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะเทค
อ่านต่อ

วิทยากรด้านการถ่ายภาพ – ธีรพงศ์ ต๋าอ่อน

23 มิถุนายน 2020
วิทยากรด้านการถ่ายภาพ – ธีรพงศ์ ต๋าอ่อน ธีรพงศ์ เป็นช่างภาพมืออาชีพแถวหน้าของเมืองไทยเคยถ่ายภาพในงานพระราชพิธีต่าง
อ่านต่อ

อ.สุพิชฌาย์ ธนโสภิต

22 มิถุนายน 2020
อาจารย์แซนดี้ (อ.ปุ่น) เป็นนักสื่อสารการตลาดแถวหน้าของเมืองไทย ที่มีประสบการณ์มากกว่า 12 ปี ในด้าน Digital PR, Branding
อ่านต่อ

วิทยากรด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร และการสื่อสารในภาวะวิกฤต – อ.วาทิต ประสมทรัพย์

22 มิถุนายน 2020
นายวาทิต ประสมทรัพย์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร สื่อสารการตลาด การบริหารประเด็น และ
อ่านต่อ

วิทยากรด้าน CRM และ Digital PR -ผศ. พรพรรณ เชยจิตร

22 มิถุนายน 2020
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้าน CRM และ Digital PR -ผศ. พรพรรณ เชยจิตร ประวัติการศึกษา นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวาทวิทยา คณะนิเ
อ่านต่อ

ติดต่อสอบถาม

Total Page Visits: 0 - Today Page Visits: 0