วิทยากรด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต

วิทยากรด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤต

วิทยากรด้านประชาสัมพันธ์

วิทยากรด้านประชาสัมพันธ์

วิทยากรด้านประชาสัมพันธ์ กลยุททธ์การสื่อสารองค์กร
สื่อสารการตลาด การบริหารประเด็น และการสื่อสารในภาวะวิกฤต

วาทิต มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ การตลาดให้กับภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ TOT, BOI, บมจ.ท่าอากาศยานไทย, คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงพาณิชย์ และการนิคมอุตสาหกรรมฯ เป็นต้น
วาทิตมีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ การใช้สื่อ New media ตลอดจนการสื่อสารในภาวะวิกฤต นอกจากนั้น วาทิต ยังเป็นผู้ประกอบการ SME โดยริเริ่มธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด CSV เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้เสริมให้กับผู้ที่แสวงหาโอกาส และสามารถนำธุรกิจเข้ารับรางวัลมาตรฐานแฟรนไชส์ (TQFM) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำปี 2560 ในฐานะกิจการดีเด่น อันดับ 2 ของ นอกจากนี้ วาทิตยังอาจารย์พิเศษที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นผู้บรรยายให้กับสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชนหลายแห่งทั่วประเทศ
วาทิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารจาก University of Michigan

ตำแหน่งปัจจุบัน
วิทยากรด้านประชาสัมพันธ์

วิทยากรด้านประชาสัมพันธ์

ประสบการณ์ทำงาน

2565-ปัจจุบัน

 • ผู้จัดการแผนกกิจการสัมพันธ์และ CSR บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

2560- 2564

 • กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • รองประธานคณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจแฟรนไชส์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

2558-ปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท งามดีช้อปปิ้ง จำกัด แฟรนไชส์มาตรฐาน (Best Case) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2560
 • อาจารย์พิเศษสาขา CRM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • นักวิจัยอิสระ

2548- 2560

 • บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส คอนซัลติ้ง จำกัด
 • ตำแหน่งล่าสุด : ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ เป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร สื่อสารการตลาด และกิจกรรมเพื่อสังคมให้ธุรกิจหลากหลายสาขาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในกลุ่มธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม โลจิสติกส์ ปิโตรเคมี อุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์ ดังนี้2559-2560 บริษัท สิงห์เอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีเคพาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ตรวจประเมินสมาคมการค้า) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 2557-2558 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ฯลฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท โอ้โหบายปูนิ่ม จำกัด
 • 2555-2556 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ฯลฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร กรมชลประทาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน บริษัท อีสท์เวสท์ซีด จำกัด บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • 2553-2554 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) วุฒิสภา สำนักงาน สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน บริษัท เอส.ที.ธรรมพร จำกัด (ร.พ.นครธน)
 • 2551-2552 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมศิลปากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท ลีโอ ทรานสปอตร์ จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 • 2548-2550 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมทรัพย์สินทางปัญญา ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

2539-2548

 • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 • ตำแหน่งล่าสุด : ผู้จัดการศูนย์บริหารการสื่อสารและกิจกรรม ฝ่ายกลยุทธ์ การตลาด ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์เป็นเวลา 6 ปี และการตลาด 3 ปี โดยในฝ่ายประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ครอบคลุมทุกด้าน อาทิ จัดทำแผนประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว บทความ จัดรายการวิทยุ ผลิตสารคดีโทรทัศน์ ผลิตสปอตวิทยุ และโทรทัศน์ จัดกิจกรรมพิเศษ ติดต่อประสานงานสื่อมวลชน สรุปและวิเคราะห์ข่าว ฯลฯ ส่วนงานด้านการตลาด ทำหน้าที่วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการบริหารตราสินค้าขององค์กร และบริการด้านโทรศัพท์ และโทรคมนาคม โดยบริหารงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมการตลาดทั่วประเทศ

2539

 • บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด
 • ตำแหน่งล่าสุด : ครีเอทีฟ ฝายกิจกรรมพิเศษ รับผิดชอบด้านกิจกรรมของคลื่นฮอตเวฟ และเรดิโอ โหวต เช่น ฮอตเวฟ เรดิโอคอนเสิร์ต ฮอตเวฟ อเมซิ่ง ไอส์แลนด์ และเป็นผู้หนึ่งในทีมผู้ริเริ่มกิจกรรมฮอตเวฟ มิวสิก อวอร์ด ร่วมกับยุทธนา บุญอ้อม

ตำแหน่งอื่น ๆ

 • 2561 รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจแฟรนไชส์ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • 2553 คณะกรรมการภาคประชาชน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • 2554 ที่ปรึกษามูลนิธิจิตอาสา

วาทิต ประสมทรัพย์ วิทยากรด้านประชาสัมพันธ์ กรมชลประทาน

ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
 • การวางแผนกลยุทธ์ และการสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจ
 • การจัดทำแผนกลยุทธ์ และดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
 • กิจการเพื่อสังคม และชุมชนสัมพันธ์ (CSR and CR)
 • การสื่อสารองค์กร (Corporate Communication)
 • การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม (Green Communication)
 • การผลิตสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • งานด้านแสง เสียง สำหรับการแสดงเวที
 • การเป็นผู้ประกาศ พิธีกร และผู้บรรยาย ผ่านสื่อสารมวลชน
ผลงานการศึกษาวิจัย และวางแผน
 • 2561 การสำรวจการรับรู้ของประชาชนต่อสินค้าเกษตรอินทรีย์ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์
 • 2560 การสำรวจและประเมินสมาคมการค้าทั่วประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • 2560 การสำรวจเรื่องภาพลักษณ์และแบรนด์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • 2559 การสำรวจการรับรู้ของประชาชนต่อกระทรวงพาณิชย์ กับกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว อ้อย และมันสัมปะหลัง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
 • 2552 การสำรวจภาพลักษณ์วุฒิสภา ในสายตาประชาชน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
 • 2549 การวิจัยเชิงสำรวจ โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • การวิจัย “นโยบายการประกันเงินฝาก และสถาบันประกันเงินฝาก” ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • 2543 การศึกษาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ กรณีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 1900 MHz. ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
ประวัติการสอนและการบรรยาย
 • วิทยากรในการอบรม “การสื่อสารในภาวะวิกฤต” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • อาจารย์พิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • วิทยากรในหลักสูตรผู้บริหารระดับต้น และหลักสูตรหัวหน้าโครงการ กรมชลประทาน
 • วิทยากร คณะบริหารธุรกิจและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี – วิชา การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (Development Communication) ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • วิทยากร – โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มสื่อสารสาธารณะและการยอมรับของประชาชน สำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ กระทรวงพลังงาน
 • วิทยากรสถาบัน John Robert Power: หลักสูตร “การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสำหรับผู้บริหาร”
 • วิทยากร Executive Alliance: หัวข้อ Digital Public Relations & Corporate Communications Next Practices Summit 2010 และหัวข้อ Highlighting CSR Phenomenon To Build Strategic CSR Strategies In Strengthening Corporate Environmental Care For Sustainable Business Development
 • ผู้บรรยายรับเชิญระดับบัณฑิตศึกษา – สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้บรรยายรับเชิญระดับบัณฑิตศึกษา – ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • ผู้บรรยายรับเชิญระดับบัณฑิตศึกษา – สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ผู้บรรยายรับเชิญระดับปริญญาตรี – สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้บรรยายรับเชิญระดับปริญญาตรี – สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ผู้บรรยายรับเชิญระดับปริญญาตรี – สาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • ผู้บรรยายรับเชิญระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ – เรื่อง “พื้นฐานทางการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ” วิทยาลัยดุสิตธานี

วาทิต ประสมทรัพย์ 7089

ประวัติการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน
 • 2561 Young Entrepreneur Network Development Program (YEN-D) Season 4.1 Batch-Laos กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • 2560 Franchise B2B กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • 2554 Korea Electric Power Corporation (KEPCO),Korea Nuclear Energy Promotion Agency (KONEPA), KEPCO Nuclear Fuel (KNF), Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI), Korea Nuclear SafetySchool (KINS), Yonggwang Nuclear Power Plant
 • 2552 World Water Forum, Marseille, France
 • 2551 Corporate Practice, Ketchum Newscan. Beijing, China
 • 2548 Route Development Forum. Copenhagen, Denmark
 • 2546 CommunicAsia. Singapore
 • 2541 Telecomm Asia, Hong Kong
 • 2539-2540 เทคนิคการขาย การสร้างแบรนด์ (Total Branding) การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated Marketing Communication) การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) เทคนิคการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ธุรกิจโทรคมนาคม

ดาวน์โหลดประวัติวิทยากร

วิทยากรฝึกอบรม

วาทิต_ประสมทรัพย์_5252
วาทิต_ประสมทรัพย์__2__1
วาทิต_ประสมทรัพย์_6526
102295
102294
102292

Previous
Next

Total Page Visits: 1293 - Today Page Visits: 1
Share this Post