วิทยากรด้านการเขียนข่าว – ผศ. อริน เจียจันทร์พงษ์

วิทยากรด้านการเขียนข่าว
วิทยากรด้านการเขียนข่าว ผศ.อริน เจียจันทร์พงษ์
วิทยากรด้านการเขียนข่าว – ผศ. อริน เจียจันทร์พงษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์การทำงาน

หลังจากจบการศึกษา อรินเข้าเป็นผู้สื่อข่าวการเมือง ของหนังสือพิมพ์มติชน เกือบ 7 ปี (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2547 – 1 กันยายน 2554) ก่อนจะเข้ามารับตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (3 ตุลาคม 2554) รับผิดชอบวิชาว่าด้วย Content ทางวารสารศาสตร์ ของคณะไอซีที ศิลปากร ตั้งแต่เริ่มเป็น จนถึงปัจจุบัน พร้อมไปกับเป็น อ.พิเศษ วิชาหลักการสื่อข่าวและเขียนข่าว ที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ และงานเขียน
  • บทบาทของสื่อไทยในการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง (2561)
  • การปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทางเศรษฐกิจและความเป็นสถาบันเพื่อให้บริการสาธารณะของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคกลาง (2558)
  • หนังสือ ฉะ แฉ ฉาว การเมืองไทย 1-4 กับทีมข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์มติชน (2547-2554)
รางวัล

รางวัลผลงานวิจัยดี สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จากเรื่อง วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ในปี พ.ศ. 2556

วิทยากร

เป็นวิทยากรฝึกอบรมว่าด้วยการเขียนข่าวอย่างมืออาชีพ ให้งานประชาสัมพันธ์ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรียนนักข่าวของศูนย์ข้อมูลและข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง

วิทยากรฝึกอบรม

วิทยากรฝึกอบรมในหลักสูตร ติดอาวุธมนุษย์พีอาร์ เสริมพลังการสื่อสารองค์กร

Total Page Visits: 768 - Today Page Visits: 0

Recommended Posts