บริการงานวิจัยและเก็บข้อมูลภาคสนาม

บริการงานวิจัยและเก็บข้อมูล

บริการงานวิจัยและเก็บข้อมูลบริการงานวิจัยทางการศึกษา การวิจัยการรับรู้ ภาพลักษณ์ ทัศนคติ วิจัยตลาดและผู้บริโภค ทั้งระดับองค์กร และ SME เขียนแผนธุรกิจ จัดทำรายงานภาษาไทย-Eng เก็บข้อมูลภาคสนามทั่วประเทศ ทำ Focus group และการวิจัยเชิงคุณภาพ

บริการงานวิจัยครบวงจร

ตั้งแต่การเขียนเหตุผลและความจำเป็น ตั้งสมมุติฐาน ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กำหนดระเบียบวิธีวิจัย เก็บข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประมวลผลทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำข้อเสนอแนะ

เก็บข้อมูลภาคสนาม

ไม่ว่าจะเป็นแบบ face-to-face เก็บข้อมูลออนไลน์ วิจัยเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก หรือทำ Focus group เราช่วยท่านบริหารจัดการได้ พร้อมประมวลผลเชิงพรรณาและเชิงสถิติทุกประเภท

Total Page Visits: 71 - Today Page Visits: 1