อบรมการเขียนแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์
อบรมการเขียนแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์
บริการอบรมการเขียนแผนกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กร เพื่อกำหนด จุดยืน และวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับแต่ละองค์กร
Read More
อบรมการบริหารโซเชียลมีเดีย
อบรมการบริหารโซเชียลมีเดียขององค์กรอย่างเป็นระบบ
อบรมการบริหารโซเชียลมีเดียขององค์กรอย่างเป็นระบบ
Read More
อบรมประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กร m wrap
M Wrap หรือ MMP?
M Wrap เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ ฟิล์มใสถนอมอาหารของบริษัท MMP Corporation แต่คนทั่วไปมักคุ้นเคยกับชื่อตราสินค้าของผลิตภัณฑ์มากกว่า แบรนด์ขององค์กร
Read More
พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ ส่งเสริมป่าชุมชน
“ป่าชุมชน” เร่งพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้อง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าชุมชน มีภารกิจในการประสานงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และสถาบันต่างๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการป่าชุมชน ป่าในเมือง และระบบวนเกษตร จึงต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชนได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
Read More
อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต-กนอ.
กนอ. อบรมภายในองค์กร สร้างทักษะการสื่อสารในภาวะวิกฤต
กนอ. หรือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรมภายในองค์กร เรื่อง การสื่อสารในภาวะวิกฤต และการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในภาวะวิกฤต
Read More
กระทรวงอุตสาหกรรม ประชาสัมพันธ์ ยุค New Normal
กระทรวงอุตสาหกรรม ปลุกพลังนักประชาสัมพันธ์สู้วิถี New Normal
"ผู้ปรับตัวได้เท่านั้น จึงจะอยู่รอด" การทำงานประชาสัมพันธ์ก็เช่นกัน ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์ครองโลกใบที่กำลังได้รับผลกระทบจากโรคระบาด กระทรวงอุตสาหกรรม จึงจัดอบรมให้กับบุคลากร เรื่อง การประชาสัมพันธ์ในยุค New Normal ส่งท้ายปีงบประมาณ 2563
Read More
อบรมโซเชียลมีเดีย
อบรมการบริหารโซเชียลมีเดีย AAS Auto Service
Facebook iconFacebookTwitter i
Read More
อบรมประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
อบรมประชาสัมพันธ์ อบจ.อุบลราชธานี
บรรยายพิเศษให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในหัวข้อ "เสริมสร้างสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐ แก่เจ้าหน้าที่ฝายประชาสัมพันธ์ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยวิทยากร อ.วาทิต ประสมทรัพย์ และ อ.ธีรพงษ์ ต๋าอ่อน ณ แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
Read More
อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต
ภาพบรรยากาศการอบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
Read More
งานสัมมนา Digital Era for Thailand: Beat the limits
Facebook iconFacebookTwitter i
Read More
อบรม Digital PR 24 ก.ย. 62
Facebook iconFacebookTwitter i
Read More
Total Page Visits: 27 - Today Page Visits: 0