โครงการ CSR ชุมชน ผู้สูงอายุ
โรงเรียนผู้สูงอายุชากยายจีน จ.ชลบุรี
Read More
โควิดศึกษา กองทัพบก
โควิดศึกษา-องค์ความรู้จากกองทัพบกถึงชุมชน
Read More
โครงการ CSR ชุมชนใฝ่รู้ เขาชะงุ้ม
โครงการ CSR ชุมชน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขาชะงุ้ม
Read More
การมีส่วนร่วมของประชาชน จัดประชาคม รับฟังความคิดเห็น
การรับฟังความคิดเห็นและจัดประชาคม สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการ
Read More
พิสุทธิ์ สีนอเพีย ประชาสัมพันธ์ อบจ.อุบลราชธานี
เปิดมุมคิด นักประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น พิสุทธิ์ สีนอเพีย
Read More
รับทำคู่มือและแผนสื่อสารในภาวะวิกฤต การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
Read More
การประชาสัมพันธ์ในยุค New Normal
Read More
ปัญหาของการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ และแนวทางแก้ไข
Read More
IO คืออะไร ตอน IO กับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
Read More
อบรมการสื่อสารในภาวะวิกฤต – ทางรอดขององค์กรยุคโซเชียลเป็นใหญ่
Read More
3 เทคนิคการเป็นพิธีกร จากมุมมอง บู๊ สกลภัทร นักพูด นักคิด นักสร้างแรงบันดาลใจ
Read More
สื่อมวลชนสัมพันธ์ – งานสำคัญขององค์กร
Read More
Digital PR แก้ปัญหาวิกฤตองค์กร
Read More
5 ปัญหาของการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์
Read More
การสื่อสารในภาวะวิกฤต
Read More
Total Page Visits: 29 - Today Page Visits: 0