เรียนฟรี CSR เรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการห้องเรียนชุมชน

(เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต)

เรียนฟรี กับโครงการห้องเรียนชุมชน (เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต) คือ โครงการเพื่อสังคมเชิง CSR ที่มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และเปิดโอกาสให้องค์กรภาครัฐและเอกชน สามารถให้การสนับสนุน เพื่อส่งเสริมความรู้สู่ชุมชน สร้างโอกาสทางการศึกษา เป็นหนทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน


ใครเรียนได้บ้าง

ใครก็ได้ ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา มีอายุระหว่าง 10 – 75 ปี ทั่วประเทศ เช่น สามเณร เด็กเร่ร่อน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มสตรี เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า วิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอท็อป ชาวประมง ฯลฯ


เนื้อหาความรู้ที่แบ่งปัน

หลักการทำธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ทักษะการสื่อสาร คิด วิเคราะห์ แยกแยะ
การรู้เท่าทันสื่อ
ทันโลกอนาคต ยกระดับคุณภาพชีวิต
ศิลปะและสันทนาการ


วิทยากร ผู้ถ่ายทอดความรู้

วิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ เป็นวิทยากรจิตอาสาจากที่ต่าง ๆ ที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทำงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ ทำธุรกิจ มีทักษะในจัดการแก้ปัญหา ทั้งเรื่องการสื่อสารและให้ความร่วมมือ การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เปิดโลกทัศน์ให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม

โครงการห้องเรียนชุมชน (เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต) เปิดกว้าง ต้อนรับวิทยากรจิตอาสาทุกท่าน เพื่อร่วมปณิธานในการปันความรู้สู่สังคม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่สังคมไทย

ห้องเรียนชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ห้องเรียนชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

จะสมัครเรียนฟรีได้อย่างไร

ชุมชนไหนที่สนใจ โปรดแจ้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนให้เป็นผู้รวบรวมรายชื่อผู้ที่มีความสนใจร่วมกันจำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน ต่อหนึ่งหัวข้อ แล้วส่งมาที่โครงการห้องเรียนชุมชน ตามรายละเอียดต่อไปนี้

  1. จังหวัด
  2. ชื่อ อปท. หรือ ชื่อชุมชน
  3. หัวข้อที่สนใจ
  4. ชื่อผู้ประสานงานของ อปท. หรือชุมชน
  5. หมายเลขโทรศัพท์

เมื่อรวบรวมรายชื่อได้ครบแล้ว โปรดกรอกแบบฟอร์ม เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่โครงการ

ครบตามเงื่อนไข เราจะไปหา..ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย


เปิดรับการสนับสนุนโครงการ เพื่อเป็น CSR ขององค์กร พร้อมลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย

โครงการห้องเรียนชุมชน เป็นบริการเพื่อสังคมด้วยจิตสาธารณะ อย่างไรก็ดี การเดินทางไปแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนทั่วประเทศ ย่อมมีค่าใช้จ่ายไม่น้อย ทางโครงการจึงมีความยินดีที่จะเปิดรับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนที่มีจิตศรัทธาทุกท่าน เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับสังคม ทั้งร่วมผลักดันให้วิทยากรสามารถเดินหน้าแบ่งปันความรู้สู่สังคมได้ต่อไป

ผู้สนับสนุนโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อ.ธนาคม โทร. 0887760876

ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม
ติดต่อวิทยากรฝึกอบรม
Total Page Visits: 10 - Today Page Visits: 1