การสื่อสารในภาวะวิกฤต

ในยุค Social Media ครองโลก ข่าวสารเดินทางได้เร็วกว่าที่เคย ความคิดเห็นของปัจเจกบุคคลถูกหยิบยกขึ้นมาป่าวประกาศ ส่งต่อ ตอกย้ำ และซ้ำเติมอย่างรุนแรง 

และเมื่อใดที่ข่าวสารเหล่านั้นกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กร หากไม่มีการแก้ไขความเข้าจผิดหรือสื่อสารออกไปอย่างชัดเจน ก็อาจจะส่งผลถึงความเชื่อมั่นต่อองค์กรและผู้บริหารในระยะยาวได้

“การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต” จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักสื่อสารองค์กรทุกคนต้องทำความเข้าใจ เพื่อจะได้ตัดสินใจดำเนินการสื่อสารเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้ถูกต้อง

ซีอาร์เอฟ แมเนจเม้นท์ จึงขอเสนอแนวทางการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ไว้ดังนี้

ก่อนเกิดวิกฤต สิ่งที่ต้องทำคือ

  1. การประเมินความเสี่ยง ดูว่ากิจกรรมและการดำเนินงาน “ทุกอย่าง” มีความเสี่ยงในการเกิดวิกฤตด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียงได้หรือไม่ มีโอกาสจะเกิดมากหรือน้อย และเมื่อเกิดแล้ว จะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน
  2. วางแผนสื่อสารในภาวะวิกฤต ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และหน้าที่ของทีมสื่อสารในภาวะวิกฤต รวมทั้งกำหนด “ขั้นตอนปฏิบัติ” หรือ procedure เมื่อเกิดภาวะวิกฤต
  3. ทำความเข้าใจ ฝึกอบรม ทดสอบกระบวนการ และซักซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดวิกฤต

เมื่อเกิดวิกฤต

  1. ตรวจสอบข้อมูลและระดมทีมสื่อสารในภาวะวิกฤต
  2. ประเมินสถานการณ์ ทั้งด้านการรับรู้ ความรุนแรง และผลกระทบที่เกิดขึ้น
  3. พิจารณาแนวทางการดำเนินการ โดยเฉพาะการแสดงความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วน และการสื่อสารเพื่อ “บรรเทา” ความรุนแรงทางความรู้สึกที่เกิดขึ้น
  4. การสื่อสารออกไปสู่กลุ่มเป้าหมาผ่านทางช่องทางต่าง ๆ 

หลังวิกฤต

  1. การประชาสัมพันธ์เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์
  2. การถอดบทเรียนจากวิกฤตที่ผ่านมา

แต่ละองค์กรจึงต้องมี #แผนสื่อสารในภาวะวิกฤต ที่จัดทำขึ้นเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กร รวมทั้งมีการบรรยาย ซักซ้อม และฝึกจำลองสถานการณ์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

หัวข้ออบรม “สลายดราม่า ด้วยพีอาร์ในภาวะวิกฤต” จะรวบรวมหลักการ วิธีปฏิบัติ และกรณีตัวอย่าง โดยวิทยากรที่มีประสบกรณ์ด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง

วิทยากร

อ.วาทิต ประสมทรัพย์

Total Page Visits: 942 - Today Page Visits: 5

Recommended Posts